1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59  Snowmanនឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59 2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន  Snowmanនឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town…………………..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] […]

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59  2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP4” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។  តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP4” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 2000000 500 Flying Sleigh(Red)(30Days) 2 […]

JX2 Version 14.2នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2022ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP3 ព្រឹត្តិការណ៍ចម្បាំងស្តេចខ្លាឃ្មុំស និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយនោះគឺ ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានប្តូរយកកាដូរពិសេស បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59 2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកអាចទទួលបាន Amethyst ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ Daily Activity mission ឬព្រឹត្តិការណ៍ចម្បាំងស្តេចខ្លាឃ្មុំស។ អ្នកអាចយក Amethyst ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Prize Officer (185/172) ដែលស្ថិតនៅក្រុង Bianjing។ ល.រ   រង្វាន់ ចំនួនរង្វាន់ ត្រូវការ កាលបរិច្ឆេទ 1 Cute panda  1 99 Amethysts 30ថ្ងៃ 2 Red lotus  1 199 Amethysts 30ថ្ងៃ 3 Ornaments gift   […]

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 ម៉ោង23:59 Tarepanda នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង23:59 2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន  Tarepanda នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town…………………..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] Emei……………………………………..[228/199]  អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ […]

1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 15ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59  2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP3” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។  តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP3” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 2000000 500 White Dawn(30Days) 2 […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD