របៀបនៃការ Upgrade Jade ថ្មី !!!!!​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នាណ៎ា

  I. រយៈពេល : ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី0៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ២៣:៥៩ II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ : អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP8” ដែលមានតំលៃ 399JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP8” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ បញ្ជាក់៖ Item មាន Background ពណ៍ក្រហមបាននៃថា វាជាសម្ភារៈដែលផ្លាស់ប្តូរពីព្រត្តិការណ៍ចាស់។   ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 3,500,000 1000 Cute Panda(30 Days) 2 3,500,000 1000 Laifu Treasure(Sunny)*2 3 3,500,000 1000 Laifu Treasure(Sunny)*2 4 3,500,000 1000 Laifu Treasure(Sunny)*2 5 3,500,000 1000 […]

  I. រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ០៥ ខែ មិថុនាឆ្នំា ២០១៨ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ ២៣:៥៩នាទី ។ នៅ North Quanzhou នឹងមានមេ DuanWu Beast  ចេញ រាល់ ១០ នាទីម្តង ។ II. ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច។ ពេលអ្នកក្លាហានទាំងអស់ដែលទៅដល់ North Quanzhou, Systemនិងប្តូរPKតួអង្គទៅជាក្រហម។ តែតួអង្គនីមួយៗអាចប្តូរPKពណ៍ផ្សេងបាន(PK, PK, PK)។ តែហាមប្តូរទៅPKបៃតង។ DuanWu Beast នឹងចេញនៅកន្លែងផ្សេងៗ និង ក្នុងរយៈពេល ១០ នាទីម្តង។ នៅពេលដែលសម្លាប់ DuanWu Beast រួចហើយនិងមានធ្លាក់ DuanWu Treasure Chest ចំនួន ១០០ នៅជុំវិញ។ តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក DuanWu Treasure Chest នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បីរើសយក DuanWu Treasure Chest ទាំងនេះបាន។ តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយៈពេល ៣០ វិនាទីក្នុងការរើសយក DuanWu  Treasure Chest ម្តង។ តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក DuanWu Treasure Chest នោះបានតែ ៣០០ ហិបប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។ បញ្ជាក់៖ ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះតួអង្គទាំងអស់ដែលបានសម្លាប់តួអង្គផ្សេងទៀតមិនទទួលទោស PK ទេ (អត់ឡើង PK) ។ តួអង្គក៏មិនទទួលទោសការស្លាប់ដែល […]

Silver Coupons: អ្វីទៅជា Silver Coupon? Silver Coupons គឺជារូបិយប័ណ្ណដែលចេញថ្មី។ វាអាចរកបាននៅក្នុង Game ហើយអ្នកលេងទាំងអស់អាចយក Silver Coupons នេះនៅទិញទំនិញផ្សេងៗដែល System បានកំណត់។ Silver Coupons ក្នុងមួយតួអង្គនីមួយៗមានកំណត់ត្រឺមតែ 360,000 ។ អ្នកមិនអាចបន្តទទួលបានច្រើនជាងនេះទៀតទេ។ ពត៏មានបន្ថែមអាចរកបាននៅតាម Link នេះ។ ក្នុងការ Update ថ្មីនេះផងដែល អ្នកអាចរកទិញ Jade ដោយប្រើប្រាស់ SP បានហើយ!

I. រយះពេល : ចាប់ពីថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ២៣:៥៩ II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍ : ក្នុងកំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ រាល់ Outer Clothes នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ 50%។ រយះពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះមានកំណត់ កុំឱ្យឱកាសនេះកន្លងផុតឲ្យសល់! ឈុតថ្មីៗ៖ Link

ក្នុងការ Update ថ្មីនេះ យើងបានបន្ថែមឈុត Jade ថ្មីៗជាង 53 ឈុតចូលទៅតាម NPC ផ្សេងៗ។ អ្នកអាចរកពណ៍មានបន្ថែមពី Item ទាំងនេះនៅក្នុងហ្គេមបាន។ បញ្ជាក់៖ Tian Gang Token អាចរកបានពីព្រត្តិការណ៍ប្រចាំខែឬចូលរួមនឹងព្រត្តិការណ៍ Liangshan។ បញ្ជាក់៖ Royal Cards អាចផ្លាស់ប្តូរដោយយក Overlord Token នៅ NPC Linna, អ្នកអាចរក Overlord Token ដោយចូលរួមព្រត្តិការណ៍ប្រចាំខែ ឬ ទិញកាត VIP ប្រចាំខែ។ បញ្ជាក់៖ Sky Crystal Jade អាចរកបានពីព្រត្តិការណ៍ Tong Tian។ ល.រ ឈ្មោះ Jade ថ្មី នៅ NPC របៀបផ្លាស់ប្តូរ 1 Universal Unicorn Treasure Dai Zhong (Liangshan NPC) Sunny Jade + Tian Gang Token 2 […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD