រយៈពេល: ចាប់ពីថ្ងៃទី02ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី13 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2020 23:59      2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍: អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP8” ដែលមានតំលៃ 389JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP8” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Dry Land Dragon Boat(30days) 2 500000 500 Laifu Sunny *2 3 500000 500 Laifu Sunny *2 4 500000 500 Laifu Sunny*2 5 500000 500 Laifu Sunny […]

រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី01ខែ មិថុនាឆ្នាំ2020០ម៉ោង23:59នាទី ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP7” ដែលមានតំលៃ 389JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP7” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Huang Jin Hu(White)30 days 2 500000 500 Laifu Sunny *2 3 […]

I.រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី01ខែ មិថុនាឆ្នាំ2020ម៉ោង23:59នាទី II.លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។ III. ព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ៣ ដង(ជុំ) គឺនៅម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 16:00-18:00 និងម៉ោង 20:00-22:00។ ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champions Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(176/175)។ គាត់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ ជំរុំ Song ឬ ជំរុំ Liao ឬ ជំរុំ Xia។ ចំណាំ:អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេ ទោះបីជាអ្នកកម្សាន្តចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។ ក្នុង Map Champion នេះអ្នកកម្សាន្ត អាចចូលរួមបានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 450 នាក់ប៉ុណ្ណោះ គឺ 150 នាក់ក្នុងមួយជំរុំ។ Map Champion នេះបានចែកជាបីផ្នែកតំណាងជំរុំនីមួយៗដោយពណ៌PKផ្សេងគ្នា។ ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងនគរខ្នួន។ […]

  រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ   ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖ រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី01ខែ មិថុនាឆ្នាំ2020០ម៉ោង23:59នាទី ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេសនៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ ៖ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou” ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year BanquetSynthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Somlorkorkou”អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Table មួយ រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point […]

រយៈពេល ៖ ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2020ដល់ថ្ងៃទី01ខែ មិថុនាឆ្នាំ2020០ម៉ោង23:59នាទី  Butcher នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00 II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន Butcher  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូចជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] Emei……………………………………..[228/199] អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Butcher​ ។​​ នៅពេលដែលប្រហារ Butcher  រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Royal Treasure  Chest ចំនួន200 ។ តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Royal […]

JX2 Version 11.6 នេះនឹងមកដល់ក្នុងនៅថ្ងៃទី 28 ខែ​​ មេសា ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP7 ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារ BOSS ព្រឹត្តិការណ៏សង្រ្គាម៣ប្រទេសនិង​​ព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD