រីករាយជាមួយព្រឹត្តិការណ៏អាហារជួបជុំនេះ​ ​  ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៏  កាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត​ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៏នេះមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

I.រយៈពេល៖

  • ព្រឹត្តិការណ៏នេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នំា2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី04 ខែសីហា ឆ្នាំ2023 ម៉ោង 23:59

 II.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមបីប្រទេស នៅពេលសម្លាប់ Small Boss អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវ​ ៖

“Fish”

“Wine”

“Meat”

  • ដើម្បីទទួលបាននូវតុអាហារជួបជុំនេះ អ្នកគ្រាន់តែ ចុចលើ Book of event រួចរើសយក Synthesis New Year Banquet
  • Synthesis to New Year Banquet ត្រូវការ “Fish” “Wine” “Meat”

អ្នកនឹងទទួលបាន New Year Feast មួយ

  • រាល់ 14វិនាទី នឹងទទួលបាន EXP: Level x Level x 1.8 និង 5 practice point
  • អាច Party គ្នាបាន បន្ថែមមនុស្សម្នាក់ទទួលបាន20%បន្ថែម រហូតដល់បាន 240%
  • New year Feast ប្រើបាន 1ម៉ោង

*ចំណាំ:អ្នកអាចប្រើ New year Feast បានតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី16 ខែមិថុនា ឆ្នំា2023