ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នំា2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59 ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ត្រូវការ Wishing Star ដើម្បីបើក តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 75ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ *បញ្ជាក់៖ បើសិនជាបើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនអាចទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានទទួលជាធម្មតា។ អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា  ៖Experience : 300000Exp , Christmas Card *1, Christmas Sock*1  និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម: ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ 1 2 Gold   2 2 Reputation   3 2 School Contribution   4 100 Overload Token […]

រយៈពេល ៖ ចាប់ពី ថ្ងៃទី 07 ខែ ធ្នូ ឆ្នំា 2021 រហូតដល់ថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59 .ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP4” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP4” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។ ចំនួនដង Experience Overlord Token Reward Item1 Reward Item2 1 500000 500 Exquisite sleigh […]

1.រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី07 ខែធ្នូ ឆ្នំា2021 និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10 ខែមករា ឆ្នាំ2022 ម៉ោង 23:59 Snowman នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00 2.ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន។ Snowman នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖ Shaolin…………………………………. [200/217] Wudang………………………………… [197/211] Beggar Sect……………………………. [190/207] Tang Clan………………………………. [201/190] Yang Family…………………………… [215/212] Five Poison Sect……………………… [214/204] Dragon Gate Town (Kunlun)………………….. [223/201] West […]

JX2 Version 13.2 នេះនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី09​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា 2021ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP3​​​ VIP(Special) VIP Treasure Box និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រហារមេTianYin Monster បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

I-រយះពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី09 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2021 និងបញ្ចប់នៅ  ថ្ងៃទី06 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 ​ ម៉ោង 23 :59 II.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​ត្រូវការWater Festival Keyដើម្បីបើក​ តួអង្គរបស់អ្នកត្រូវមាន Level 75ឡើង ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ ​អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000Exp , Water Festival Card*1 , Water Festival Chest*1​និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម: *បញ្ជាក់៖ បើតួអង្គទាំងអស់បើកច្រើនជាង100ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះនឹងមិនទទួលបានExperienceទេ តែរង្វាន់ផ្សេងទៀតទទួលបានម្មតា។ ល.រ រង្វាន់ កាលបរិច្ឆេទ 1 2 Gold   2 2 Reputation   3 2 School Contribution […]

I-រយះពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី09 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2021 និងបញ្ចប់នៅ  ថ្ងៃទី06 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ2021 ​ ម៉ោង 23 :59 TianYin Monster នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00 II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន TianYin Monsterនឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូច ជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD