នេះ​គឺ​​ជា​​ការ​ផ្ដល់​នូវ​អនុសាសន៍​សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ថ្មី​ទាំង​អស់​ដើម្បី​ស្វែង​រក​សម្ភារៈ​ល្អ​និង​បង្កើន​កម្រិត​និង​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​តួ​អង្គ​របស់​ខ្លួន​​ដោយ​កា​រ​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បេសក​កម្ម​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា:​