ដើម្បីអបអរសាទរសម្រាប់ការបើកនគរថ្មីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព បានធ្វើការ Promotion ពិសេសទៅលើការដាក់នូវ SabayCoin បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.9 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ2019​ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៏មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស​​ និងព្រឹត្តិការណ៏អារហារជួបជុំ​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.8 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 25 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ2019​ ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជាព្រឹត្តិការណ៏មហាសង្គ្រាម៣ប្រទេស​​ និងព្រឹត្តិការណ៏អារហារជួបជុំ​ ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.7 នេះនឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី 28 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារ ស្តេចខ្មោច ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.6 នេះនឹងមកដល់ក្នុងនៅថ្ងៃទី 23 ខែ​​ មេសា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារBoss និង​ការបញ្ចុះតម្លៃ50% ទៅលើ Outer Cloth ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

JX2 Version 10.5 នេះនឹងមកដល់ក្នុងនៅថ្ងៃទី 26 ខែ​​ មីនា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ update Versionថ្មីនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារស្តេចជ្រូកព្រៃ និង​ព្រឹត្តិការណ៏ជួបជុំអាហារឆ្នាំថ្មី ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD