សេ​វា​កម្ម​និ​ស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព ​នឹង​ធ្វើ​ការ​បើក​នគរ​ថ្មី​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Immotal”​។ កុំ​ភ្លេច​ចូល​លេង​ទាំង​អស់​គ្នា​។

JX2 Version 14.9នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី20 ខែមិថុនា ឆ្នំា2023 ខាងមុខនេះ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!

JX2 Version 14.8នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី09 ខែឧសភា ឆ្នំា2023 ខាងមុខនេះ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

JX2 Version 14.6នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែមីនា ឆ្នំា 2023 ខាងមុខនេះ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

JX2 Version 14.5នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី28 ខែកុម្ភៈ ឆ្នំា 2023 ខាងមុខនេះ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា!!!

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD