ដើម្បី​ចូល​បក្ស​អឺម៉ី​បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ ហើយ​បក្ស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​តែ​តួអង្គ​ស្រី​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ចូល​បាន។ របៀប​ចូល​បក្ស​ ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Emei បន្ទាប់​មក​​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​ជា​មួយ​មេបក្ស​អឺម៉ី​ Master Zhen Ru ដែល​មាន​ទីតាំង​នៅ 205/197 បន្ទាប់​មក​​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I would like to join Emei sect ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​សុំ​ចូល​បក្ស បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​សន្ទនា​ជាមួយ​មេបក្ស​ហើយ​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ Philanthropist Zhou ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង ChengDu 245/221 បន្ទាប់​មក​ទៀត​​​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួយ​អ្នក​សុំ​ទាន​​ទាំង​៤​នៅ​ក្នុង​ក្រុង ChengDu។ RefugeeA 228/227 RefugeeB 206/226 RefugeeC 208/218 RefugeeD 233/214 បន្ទា​​អ្នក​ត្រូវ​​ធ្វើ​ដំណើរត្រឡប់​ទៅ​​ជួប​ជាមួយ Philanthropist Zhou ម្ដង​ទៀត​ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ក្រុង ChengDu 245/221 បន្ទាប់​មក​លោក Philanthropist Zhou តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​យក​ស្រា​អង្ករ​ (Rice […]

ដើម្បី​ចូល​បក្ស​ស្មូម​បាន​តួអង្គ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី​ Level 10 ឡើង​ទៅ​។ របៀប​ចូល​បក្ស​ ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​​ NPC School Transporter ដែល​មាន​​នៅ​គ្រប់​ក្រុង បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Beggar sect បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​មេ​បក្ស​​ស្មូម​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Long Zai Tian មាន​ទី​តាំង​នៅ 193/198 បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា​ I would like to join Beggar’s Sect បន្ទាប់​មក​ទៀត​មេ​បក្ស​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ស្វែង​រក​​ Rice Wine ចំនួន​៦​មក​ប្រគល់​ឱ្យ​ព្រឹទ្ធាចារ្យ​​ក្នុង​បក្ស​ស្មូម​ម្នាក់​១ ហើយ​ជា​ចុង​ក្រោយ​ត្រូវ​យក​​មក​ឱ្យ​​មេ​បក្ស​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​បក្ស បន្ទាប់​ពី​អ្នក​ប្រគល់​ Rice Wine ឱ្យ​គ្រប់​ហើយ​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​បក្ស​ពី​មេបក្ស​​ស្មូម បក្ស​ស្មូម​ចែក​ចេញ​ជា​ពីរ​សាខា​ដែល​មាន​សា​ខា​ប្រើ​ដំបង​និង​សាខា​ប្រើ​កណ្ដាប់​ដៃ បក្ស​សាខាកណ្ដាប់​ដៃ តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​ Ma Jing Sheng ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 191/198 រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Apprentice pays homage to master ហើយ​សាខា​ដំបង​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​បង្កើន STR ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ​ដល់​តួអង្គ។ STR:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ […]

សួស្ដី​ឆ្នាំ​ថ្មី!​ ឆ្នាំ​សាកល 2013!​ និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សូម​ចូល​រួម​អប​អរ​​សាទរ​និង​ប្រសិទ្ធ​ពរ​ជ័យ​សេរី​បវ​រ​មហា​ប្រសើរ​ដល់​​ប្រិយ​មិត្ត​​ទាំង​អស់​​ឱ្យ​ជួប​ប្រទះ​​តែ​​នឹង​​​សេច​ក្ដី​សុខ…

ដើម្បី​ចូល​បក្ស​អ៊ូតាំងបាន​តួអង្គ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ។ របៀប​ចូល​បក្ស​ ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​ NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Wudang បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​មេ​បក្ស​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ 228/207 ដើម្បី​បំពេញ​បេសកម្ម​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I would like to join Wudang បន្ទាប់​មក​ទៀត​មេ​បក្ស​អ៊ូតាំង​នឹងតម្រូវ​​ឱ្យ​យើង​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​នឹង Zhang Wu Yang ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 238/207 បន្ទាប់​មក​ទៀត​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ព្រោះ​ថា Zhang Wu Yang​ គាត់​ចង់​ដឹង​អំពី​ចំណេះ​ដឹង​របស់​អ្នក​ -​ Ok, let me memories it now – The Way that can be experienced is not true: … … – Riverbed – Water – […]

ដើម្បី​ចូល​បក្ស​សៅ​លិញ​បាន​តួអង្គ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ​ហើយ​បក្ស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​តែ​​​តួអង្គ​ប្រុស​​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អនុញ្ញាតិ​ឱ្យ​ចូល​បក្ស​បាន​។​ របៀប​ចូល​​បក្ស ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​ NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Shaolin បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​បក្ស​សៅ​លិញ​ហើយ​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​មេ​បក្ស​សៅ​លិញ​ដែល​ឈ្មោះ​ថា Xuan Ci ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 199/198 បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I want to join Shaolin ហើយ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Xuan Ming ដែល​មាន​ទី​តាំង​ 192/197 បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Huo the Supervisor ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ 177/204 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បរិចាក​ចំនួន 50 Copper ដើម្បី​បន្ដ​បេសកកម្ម​ បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Xuan Ming ដែល​មាន​ទី​តាំង​ 192/197 បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Worshipping Pilgrim ហើយ​​ផលិត​នំ​ប៉ាវ​ចំនួន​៣​ឱ្យ​គាត់ (ចុច F5 រួច​ Living បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​រូប Basic Skill, can produce […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD