ដើម្បី​ចូល​បក្ស​សៅ​លិញ​បាន​តួអង្គ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ​ហើយ​បក្ស​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​តែ​​​តួអង្គ​ប្រុស​​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អនុញ្ញាតិ​ឱ្យ​ចូល​បក្ស​បាន​។​

របៀប​ចូល​​បក្ស

ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​ NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Shaolin

បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ដល់​បក្ស​សៅ​លិញ​ហើយ​ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ទៅ​ជួប​មេ​បក្ស​សៅ​លិញ​ដែល​ឈ្មោះ​ថា Xuan Ci ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 199/198

បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I want to join Shaolin ហើយ​​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Xuan Ming ដែល​មាន​ទី​តាំង​ 192/197

បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Huo the Supervisor ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ 177/204 ហើយ​ធ្វើ​ការ​បរិចាក​ចំនួន 50 Copper ដើម្បី​បន្ដ​បេសកកម្ម​


បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Xuan Ming ដែល​មាន​ទី​តាំង​ 192/197

បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Worshipping Pilgrim ហើយ​​ផលិត​នំ​ប៉ាវ​ចំនួន​៣​ឱ្យ​គាត់ (ចុច F5 រួច​ Living បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​រូប Basic Skill, can produce emergency បន្ទាប់​មក​ទៀត​ចុច​លើ​ពាក្យ​ Bun ហើយ​​ចុច​ពាក្យ​ Produce ដើម្បី​ធ្វើ​ការផលិត​)

បន្ទាប់​មក​ទៀត​ត្រូវ​ត្រឡប់​ទៅ​ជួប Xuan Ming ម្ដង​ទៀត

បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួបមេ​បក្ស​ Xuan Ci ហើយ​ឆ្លើយ​សំនួរ​របស់​គាត់​ (Yes, Yes) ដើម្បី​បញ្ចប់​ភារកិច្ច​នៅ​ពេល​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​​សម្លៀក​បំពាក់​បក្ស​សៅ​លិញ​ពី​មេបក្ស​

បន្ទាប់​ពី​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​សម្លៀក​បំពាក់​បក្ស​នេះ​ហើយ​ អ្នក​អាចធ្វើ​ការ​​​ជ្រើស​រើស​​សាខា​​មួយ​បាន​ទៅ​តាម​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ដែល​នៅ​ក្នុង​បក្ស​សៅ​លិញ​មាន​បី​សាខា៖

 • សៅលិញ​ប្រើ​កណ្ដាប់​ដៃ
  ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ Xuan Ku ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 196/195

  បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Apprentice pays homage to master ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​សាខា​ប្រើ​កណ្ដាប់​ដៃ​ ហើយ​សាខា​មួយ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​តួអង្គ​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​នៅ INT របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​​​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ

  STR:  
  VIT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀
  INT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  AGI:  ▀▀▀▀▀▀▀▀
  OBS:  
 •  សៅ​លិញ​​ប្រើ​ដំបង​និង​កាំ​បិត
  ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ Xuan Bei ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 207/200

  បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Apprentice pays homage to master ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​សាខា​ដំបង​កាំ​បិត​ ហើយ​សាខា​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​ VIT ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ​

  STR:  ▀▀▀▀▀▀▀▀
  VIT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  INT:  
  AGI:  
  OBS:  ▀▀▀
 • សៅ​លិញ​ប្រើ​សិន
  ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ Xuan Hui ដែល​មាន​ទី​តាំ​ង​នៅ 203/202

  បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Apprentice pays homage to master ដើម្បី​ជ្រើស​រើស​សាខា​សិន​​ ហើយ​សាខា​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​ INT ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ​

  STR:  
  VIT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀
  INT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  AGI:  ▀▀▀▀
  OBS:  ▀▀▀▀