ដើម្បី​ចូល​បក្ស​អ៊ូតាំងបាន​តួអង្គ​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ។

របៀប​ចូល​បក្ស​

ដំបូង​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​ NPC School Transporter ដែល​មាន​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Wudang

បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​មេ​បក្ស​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​ 228/207 ដើម្បី​បំពេញ​បេសកម្ម​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា I would like to join Wudang

បន្ទាប់​មក​ទៀត​មេ​បក្ស​អ៊ូតាំង​នឹងតម្រូវ​​ឱ្យ​យើង​ទៅ​ជួប​ជាមួយ​នឹង Zhang Wu Yang ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 238/207

បន្ទាប់​មក​ទៀត​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ឆ្លើយ​សំនួរ​ដូច​ខាង​ក្រោម​ព្រោះ​ថា Zhang Wu Yang​ គាត់​ចង់​ដឹង​អំពី​ចំណេះ​ដឹង​របស់​អ្នក​
-​ Ok, let me memories it now
– The Way that can be experienced is not true: … …
– Riverbed
– Water
– Calm and quiet
– abstraction

បន្ទាប់​មក​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​ Heroic Sword ចំនួន​1 និង Rice Wine ចំនួន​ 1 ហើយ​របស់​ទាំង​នោះ​​អ្នក​អាច​រក​​ទិញ​បាន​នៅ NPC Ming Yue ផ្ទាល់​​ដែល​មាន​ទី​​តាំង​នៅ 218/208 ដោយ​គ្រាន់​តែ​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា I need to buy items to join school​ & I’ll buy it ហើយ​ Rice Wine អ្នក​អាច​រក​បាន​​ដោយ​ត្រូវ​សម្លាប់​ Vagabond ដែល​រស់​​នៅ​​តាម​ជាង​ក្រុង

បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវយក​សម្ភារៈ​ទាំង​ពីរ​នោះ​ទៅ​ប្រគល់​ឱ្យ​ Zhang Wu Yang ហើយ​បន្ទាប់​មក​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យអ្នក​ទៅ​ជួប​មេបក្ស​ម្ដង​ទៀត​ដើម្បី​ចូល​បក្ស​

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រឡប់​មក​ជួប​មេបក្ស​វិញ​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​បក្ស​ដែល​បញ្ចាក់​ថា​អ្នក​បាន​ចូល​ជា​សមាជិក​បក្ស​អ៊ូតាំងបាន​សម្រេច​ហើយ​

បក្ស​អ៊ូតាំង​ចែក​ចេញ​ជា​ពីរ​សាខា​ដែល​មាន​សាខា​ប្រើ​ដាវ​និង​ប្រើ​​ដំបង​សិល្ប៍

 • បក្ស​អ៊ូតាំង​ដាវ
  តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Yu Zhen Sheng ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 226/204​ ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា​ Apprentice pays homage to master ហើយ​សាខា​ដាវ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​បង្កើន INT ដើម្បី​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ​របស់​តួអង្គ​។

  STR:  ▀
  VIT:  
  INT:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  AGI:  ▀▀▀▀▀▀▀▀
  OBS:  ▀
 • បក្ស​អ៊ូតាំង​ដំបង​សិល្ប៍
  តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​ជួប Dai Jian Zhou ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ 238/210 ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Apprentice plays homage to master ហើយ​សាខា​​ដំបង​លិល្ប៍​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​ធ្វើ​ការ​បង្កើន​ OBS ដើម្បី​បង្កើន​កំលាំង​ធាតុ​របស់​តួអង្គ។

  STR:  
  VIT:  ▀▀▀▀▀▀▀
  INT:  
  AGI:  ▀▀▀
  OBS:  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀