នេះ គឺ ជា ការ ផ្ដល់ នូវ អនុសាសន៍ សម្រាប់ អ្នក កម្សាន្ត ថ្មី ទាំង អស់ ដើម្បី ស្វែង រក សម្ភារៈ ល្អ និង បង្កើន កម្រិត និង កេរ្តិ៍ ឈ្មោះ របស់ តួ អង្គ របស់ ខ្លួន ដោយ កា រ ចូល រួម ជា មួយ បេសក កម្ម មួយ ចំនួន ដូច ជា: