ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន

សេវាកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេព 5 Elements បានមកដល់ហើយលើកនេះបាននាំយកមកនូវព្រឹត្តិការណ៍ ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន និងមានបេសកកម្មជាច្រើនទៀត។

ទំនាក់ទំនងNPC

Dai Zhong (QZ [171,179], CD[245,220], BJ[145,178])

ពេលវេលានៃការបើក៖

រៀងរាល់ថ្ងៃ

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម៖

តួអង្គត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី ៨០ បង្កើតជាក្រុមចាប់ពី៣នាក់ឡើងទៅ។

alt

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រយុទ្ធ៖

  • បន្ទាប់ពីចាប់ក្រុមហើយ ប្រធានក្រុមទៅជួប Dai Zhongនៅតាមកន្លែងដែលបានប្រាប់ខាងលើហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ “I would like to lead all of you to go through the barriers” នោះអ្នកនឹងចូលទៅកាន់កន្លែងប្រកួត។

alt

  • នៅពេលដល់កន្លែងប្រកួតDai Zhong នឹងនាំអ្នកអោយទៅជួបSun ErNiang ដើម្បីបើកការប្រកួតដំបូង។

alt

  • នៅក្នុងដំណាក់កាលនិមួយៗនឹងមានមេមួយសម្រាប់ប្រកួតជាមួយ។

alt

  • ដើម្បីដឹងថាមេណាមួយដែលអ្នកបានផ្តួល ឬក៍មិនទាន់ផ្តួល អ្នកអាចសួរDai Zhong។

alt

  • បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណាក់កាលនិមួយៗ Dai Zhong នឹងប្រាប់អ្នកអំពីដំណាក់កាលបន្ទាប់។ (ឧទាហរណ៍ Lun Junyi នឹងបើកផ្លូវអោយអ្នកទៅបន្តទៀត)។

alt

  • យ៉ោងតាមផែនទីតូចនឹងនាំអ្នកមួយជំហ៊ានម្តងៗ ដើម្បីឆ្ពោះទៅដល់កំពូលភ្នំ។

alt

  • នៅពេលឈានដល់កំពូលភ្នំហើយនឹងមានមេចំនួន១៨នាក់ដើម្បីអោយអ្នកប្រកួតជាមួយ។

alt

រង្វាន់បានពីការប្រកួត៖

  • នៅពេលអ្នកប្រកួតឈ្នះមេ តាមវគ្គនិមួយៗនឹងមានប្រអប់ចេញមកដែលអ្នកអាចទទួលបាន Tian Gang Token យកទៅប្តូរជាមួយ Soul of Ancestor, M.Stone Pack, Empire Weapon, Empire War Jade, Empire Dou Jade ដែលសុទ្ធតែជារបស់ល្អៗ និងមានរបស់ជាច្រើនទៀត។
  • លើសពីនេះទៅទៀត រាល់ការឈ្នះនូវដំណាក់កាលនិមួយៗនឹងមានធ្លាក់វត្ថុធាតុដើមនៃធាតុទាំង៥ និង Advance Five Elements Stone Treasure Box ដែលជាវត្ថុធាតុដើមពិសេសសម្រាប់ផលិត ថ្មធាតុទាំង៥ កម្រិត៥។
  • Soul of Ancestor អាចប្តូរយក Esoteric Set នៅLiu Smith Disciple (XY[175,182])

alt alt alt

alt alt