បេសកកម្ម Lucky and Auspicious box គឺ​បេសក​កម្ម​ថ្មី​មួយ​ដែល​តម្រូវ​អោយ​តួអង្គ​ដែល​ចូល​រូម​ជា​មួយ​បេសក​កម្ម​ផ្សេងៗ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​សន្សុំ​ពិន្ទុ​ទុក​ប្តូរ​យក ​Lucky box និង Auspicious Box​​សម្រាប់​បើក​យក​រង្វាន់​ជា​បទ​ពិសោធន៍​និង​សម្ភារៈ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​។

I-ដំណើរការនៃបេសកកម្ម

ដើម្បីអាចចូលរួមក្នុងបេសកកម្មនេះគឺតម្រូវឲ្យតួអង្គមានកម្រិតចាប់ពី១០ឡើងទៅ។ តួអង្គនីមួយៗអាចធ្វើការសន្សំពិន្ទុតាមរយៈការចូលរួមជាមួយបេសកកម្មដូចខាងក្រោម៖

បេសកកម្ម

ពិន្ទុ

ចំនួនដងក្នុង១ថ្ងៃ

ពិន្ទុសរុប

Log in ដំបូង

5

1

5

បញ្ចប់ Taixu steps 8

4

1

4

បញ្ចប់ Liang Shan Step 4

2

3

6

បញ្ចប់ Liang Shan Step 8

3

3

9

បញ្ចប់ Mystery Palace 3

5

3

6

បញ្ចប់ Mystery Palace 7

3

3

9

បញ្ចប់ Amethyst Pavilion

5

1

5

ប្រគួត PVP

3

2

6

បញ្ចប់បេសកកម្ម Sky door

6

2

12

បញ្ចប់បេសកកម្មបក្ស

1

5

5

បកស្រាយចង្កឺះជាមួយholy ice

2

2

4

ទស្ស​ទាយន៍​សត្វ​ទាំង​១២

2

2

4

បញ្ចប់បេសកកម្ម Dragon Gate Town

5

1

5

ទទួលបានប្រអប់ពី City Boss

1

3

3

បញ្ចប់បេសកកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់ Liang Shan

2

2

4

ដាំដើមឈើតូច (small prajna)

2

2

4

ដាំដើមឈើធំ (Seed of Prajna)

2

2

4

 

 

 • ពិន្ទុដែលសន្សំបានលោកអ្នកប្តូរបានប្រអប់ដូចខាងក្រោម

ពិន្ទុ

ប្រអប់

10

Lucky box(lv1)*1 Auspicious box *1

20

Lucky box(lv2)*1 Auspicious box *1

30

Lucky box(lv3)*1 Auspicious box *1

40

Lucky box(lv4)*1 Auspicious box *2

50

Lucky box(lv5)*1 Auspicious box *2

70

Lucky box(lv6)*1 Auspicious box *2

90

Lucky box(lv7)*1 Auspicious box *5

II. របៀបប្តូរប្រអប់

 • ដំបូងចុងលើ Button Daily Guide ដែរស្ថិតនៅខាងក្រោមផ្នែកខាងស្តាំ

 • បន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញផ្ទាំង Dialog មួយមក
 • ចុចលើ Reward និងពិនិត្យ ពិន្ទុរបស់អ្នក
 • បន្ទាប់មកលោកគ្រាន់តែចុចលើ Button “Can redeem” ដើម្បីយកប្រអប់រង្វាន់។
បញ្ជាក់៖
 • ដើម្បីបើយកប្រអប់បានទាល់តែអ្នកធ្វើការសន្សំពិន្ទុឲ្យបានគ្រប់ចំនួនក្នុង១ថ្ងៃ
 • ការបើកយកប្រអប់គឺមិនកាត់ពិន្ទុឡើយ។
 • ពិន្ទុដែលទទួលបាននឹងត្រូវបានលប់ចោលនៅថ្ងៃបន្ទាប់
III. រង្វាន់
 • រង្វាន់និងបទពិសោធន៍សំរាប់ Lucky box គឺទទួលទៅតាម Level របស់ Box ដែលអ្នកបើក

ល.រ

រង្វាន់

1

Practice Point

2

Regenation potion

3

Gaia absorbing pill

4

black jade ointment

5

sky instrument shard

6

meteorite shard

7

meteorite iron

8

small ginseng fruit

9

 almighty pill
 • ចំពោះ Auspicious box គឺយើងត្រូវការបើវាជាមួយ Lutetium Key ដែលយើងអាចរកបាននៅក្នុង Imperial Street។
  
 • នៅពេលដែរលោកអ្នកបើកប្រអប់លោកអ្នកនឹងទទួលបាន 460000 Exp និងសម្ភារៈមួយក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

ល.រ

រង្វាន់

ចំនួន

1

Overload token

50

2

Gold

6

3

Gold

30

4

L5 Spirit Stone

1

5

L6 Spirit Stone

1

6

L7 Spirit Stone

1

7

Soul return pill

1

8

Exp bag

1

9

Gold bag

1

10

Limbo collection pie

1

11

Door division collection

1

12

Happy canon fragment

1

13

Special auspicious box

1

 • Speacial auspicious box គឺជា Box ពិសេស​មួយ​ដែល​អាច​បើក​និង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដ៏អស្ចារ្យ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន​ដូច​តារាងខាងក្រោម៖

ល.រ

សម្ភារៈ

1

Emperor Helm

2

Emperor Armor

3

Emperor Suit

4

Emperor War Jade

5

Emperor Dou Jade

6

Emperor Weapon

7

Eastern Dragon Pearl

8

Earth Dragon Phoenix Box

9

H.S accessories

10

Bu Feiyan Weapon

11

Moon goddess strip

12

Sun drowning

13

Brilliant star

14

Thousand box lv 3