សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពនឹងធ្វើការupdate v.7.10,នៅក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៦។ នៅក្នុងការupdateថ្មីនេះ យើងក៍មានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ និងពិសេសជាងច្រើនសំរាប់ផ្តល់ជូនអ្នកកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ័ដាវទេពទាំងអស់។ កុំភ្លេចចូលរួមលេងទាំងអស់គ្នា។

 

 

ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​រួម​មាន​៖