នៅក្នុងកំឡុងពេល ពិធីបុណ្យសែននំចាំង សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពរៀបចំបើហាងនំចាំងមួយនៅក្នុងពិភពគុណដែលអាចអោយអ្នកក្លាហាន ទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់Duan Wu Token ទៅប្តូរជាItemsពិសេសៗជាច្រើន ដំណើរ​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖

 

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៥ ខែឩសភា ឆ្នាំ​២០១៦ ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

  • តួអង្គអាចទទួលបានDuan Wu TokenពីការបើកDuan Wu Treasure Chest.
  • ក្រោយពេលធ្វើការសន្សំDuan Wu Token បានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវការ តួអង្គ​អាចទៅជូបNPC: Duan Wu Embassy នៅក្នុងBianJing[187/173]

  •  ពេលជួបនឹងNPC , តួអង្គអាចចូលទៅក្នុងហាងដើម្បីយកDuan Wu Token ប្តូរយករង្វាន់

III. តារាងរង្វាន់៖

  •  តួអង្គអាចប្រើប្រាស់Duan Wu Token ប្តូរយករង្វាន់តាមតារាងខាងក្រោម៖
លរ រង្វាន់ ចំនួនToken កាលបរិច្ឆទ
1 Ham Rice Dumpling 3
2 Babao Rice Dumpling 3
3 Grilled Rice Dumpling 3
4 Sweetie Rice Dumpling 3
5 Merit Badge 5 7
6 Fight Soul 10 7
7 Large Merit Badge 15 7
8 Glory Merit Badge 30 7
9 Original Aural Rock Lv. 7 80 7
10 Flower Box [H Lv.2] 200 7
11 Flower Box [B Lv.2] 200 7
12 Meteoric Soul 500 7
13 Meteoric Rune 600 7
14 Flower Box [H Lv.3] 1000 7
15 Flower Box [B Lv.3] 1000 7

 

 

III.ព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើ Activity Guide ដើម្បីសន្សាំពិន្ទទទួលយករង្វាន់