ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យសែននំចាំង សេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ បញ្ជូលJPointទទួលរង្វាន់។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ អាចអោយអ្នកកម្សាន្តទទួលកញ្ចប់រង្វាន់ដ័ពិសេសមួយដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលJPointប៉ុណ្ណោះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានដូចខាងក្រោម៖

I-រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២៥ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៦ហើយនិងត្រូវបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦

II-ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍នេះ រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកកម្សាន្តធ្វើការផ្ទេរ ចាប់ពី400 Sabay coins ទៅជា Jpoint និងទទួលបានDuan Wu Luxury Package ​មួយ។

III-របៀបនៃការផ្ទេរSabay Coin៖

  • ដំបូងអ្នកកម្សាន្តគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ mysabay.com បន្ទាប់មកវាយបញ្ជូលគណនីរបស់លោកអ្នករួចហើយធ្វើការផ្ទេរ sabay coins ទៅជា jpoint ទៅតាមចំនួនកំណត់ (ចាប់ពី400Sabay coinឡើង) ដើម្បីទទួលបាន (Duan Wu Luxury Package)។

 

  • បន្ទាប់អ្នកកម្សាន្តត្រូវជ្រើសរើសតួអង្គមួយនៃនគរណាមួយរបស់Account ខ្លួនផ្ទាល់ទៅបើករង្វាន់ជាមួយ NPC។

បញ្ជាក់ៈក្នុងAccount មួយ អាចទទួលបានDuan Wu Luxury Package តែមួយប៉ុណ្ណោះ។

IV-របៀបយក Duan Wu Luxury Package ក្នុង JXII៖

  • ក្រោយពេលអ្នកកម្សាន្តបានជ្រើសរើសនគររួចហើយអាច log ចូលក្នុងនគរនោះហើយទៅជួប NPC Prize Officer ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (185/172)

  • បន្ទាប់មកសូមចុចលើ NPC Prize Officer ហើយជ្រើសរើសយកពាក្យ Recieving Duan Wu Luxury Package បន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុច Receiving gifts ហើយ Confirm to redeem ជាការស្រេច

  • ពេលនោះអ្នកនឹងទទួល Duan Wu Luxury Packageមួយ។

IV-រង្វាន់ពីការបើក​ Luxury Package៖

  • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបើក Duan Wu Luxury Package អ្នកនឹងអាចទទួលបានរង្វាន់ទៅតាមតារាខាងក្រោម៖
Level Item ចំនួន រយៈពេល
Duan Wu Package (Lv. 29) Zhu Luo Plate«/Duan Wu Package (Lv.39) 1 45 Days
Duan Wu Package (Lv. 39) Sweetie Rice Dumpling*3/Duan Wu Package (Lv.49) 1
Duan Wu Package (Lv. 49) Grilled Rice Dumpling*3/Duan Wu Package (Lv.59) 1
Duan Wu Package (Lv. 59) Ham Rice Dumpling*3/Duan Wu Package (Lv.69) 1
Duan Wu Package (Lv. 69) Babao Rice Dumpling*3/Duan Wu Package (Lv.79) 1
Duan Wu Package (Lv. 79) Brilliant Continue/Duan Wu Package (Lv.89) 1 45 Days
Duan Wu Package (Lv. 89) Glory Continue/Duan Wu Package (Lv.99) 1 45 Days
Duan Wu Package (Lv. 99) White Sheep Xiao Mie 1 Permanent

 

បញ្ជាក់៖ Duan Wu Luxury Package ទាំងអស់មានរយៈពេលកំណត់ 2​ ខែក្នុងការប្រើប្រាស់។

​​​​​​​​​​​                  -ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។