ពិធីបុណ្យសែននំចាំងគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីចិនមួយដែល​ប្រជាជន​ចិន​និយមប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ​​។ ក្នុងកំឡុងពេលនោះ នឹងមាន ​​​បិសាច​នំចាំងមួយចេញ​មក​ធ្វើ​បាប​ប្រ​ជា​ជន​ស្លូ​ត​ត្រង់​នៅ​ក្នុងពិភពគុន​។ ដូច្នេះ​ អ្នកកា្លហានទាំងអស់ត្រូវចូលរួមប្រហារបិសាចអាក្រក់នេះអោយបាត់មុខពីពិភពគុន។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកក្លានហានទាំង​អស់​ដែល​រួម​គ្នា​សម្លាប់​បី​សាច​កំណាច​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វា​ន់​ដ៏​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដែល​មិន​ធ្លាប់​មាន​ពី​មុន​មក​។

 

I-រយះពេល

 • ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី ២៥ ខែ​ ឧសភា ឆ្នំា ២០១៦ និងបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
 • បិសាច នំចាំង នឹង​ចេញ​ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង​ ២៤ យប់​

II-ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍

 • លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level​ យ៉ាងតិច ៧០ និងបានចូលបក្សរួច
 • បិសាច Duan wu នឹង​ចេញ​តាម​ទី​តាំង​បក្ស​នី​មួយ​ៗ​មាន​ដូច​ជា​៖​
 • Shaolin[200/217]
 • Wudang[197/211]
 • Begger Sect[190/207]
 • Tang Clan[201/190]
 • yang Clan[215/212]
 • Five Posion Sect[214/204]
 • Dragon Gate Town [223/201]
 • West of QuanZhou[192/186]
 • Chui Yan[173/185]
 • Emei[228/199]

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់​ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំង​នោះហើយត្រូវប្រហារបិសាចនំចាំង។​

 

 • នៅពេលដែល ប្រហារបិសាចនំចាំង រួចហើយ និងមាន​ធ្លាក់​ Duan Wu Treasure Chest ជា​ច្រើន​។​

 

 • តួ​អង្គ​នី​មួយ​ៗ​អាច​រើស​យក Duan Wu treasure chest នោះ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ផ្សេង​ៗ
 • តួអង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​មាន​Levelយ៉ាងតិច70 និងបានចូលបក្សរួច ដើម្បី​រើស​យក Duan Wu treasure chest ​ទាំង​នេះ​
 • តួ​អ​ង្គ​នី​មួយ​ៗ​ត្រូវ​រង់​ចាំ​រយះ​ពេល​ ៣០ វិ​នាទី​ក្នុង​ការរើស​យក​Duan Wu Treasure chest ​ម្តង​
 • ការប្រើ Immortal Pill ដើម្បីរើសយកហិបតួ​អ​ង្គទាំងអស់នឹងអាចបាន​រង្វាន់​ដូចខាង​ក្រោម៖
 1. ទទួលបានបទពិសោធ 10 មុឺន
 2. ទទួលបានDuan Wu Treasure Chest*2
 3. ទទួលបានDuan Wu Silver Key*2

បញ្ជាក់៖ ចំពោះ​តួ​អង្គ​ណា​ដែ​ល​ជា​អ្នក​​សម្លាប់ចុង​ក្រោ​យ​នឹង​ទទួល​រង្វាន់​ភ្លាម​ៗ​គឺ EXP,Duan Wu Treasure Chest x20 ,Duan Wu Silver Key x20​។

III. ការបើក Duan Wu Treasure Chest

 • ដើម្បីបើកDuan Wu Treasure Chest ត្រូវប្រើប្រាស់Duan Wu Silver Key ឬ Golden Key។
 • Duan Wu Silver Key បានមកពីការKill Boss រឺរើសយកTreasure Chest (មិនអាចដោះដូចបាន)

 • Duan Wu Golden Key ដែលមានលក់ជាPackageនៅក្នុង Imperial Street ( Big Pack Duan Wu Golden Key)

 • របៀប​ទី​១៖ ការបើក Treasure Chest ​ដោយប្រើប្រាស់​Duan Wu Silver Key នឹង​ទទួល​បាន​EXP និងរង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោ​ម​​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 School Reputation*1
2 School Contribution *1
3 Overload Toke*5
4 5 Practice Point
5 Small Cloud Pack Bag  15
6 Small Spirit Bag  15
7 Small Flower Jade Bag 15
8 Spirit Stone Lv.5
9 Spirit Stone Lv.6
10 Merit Badge  15
11 50 silver
12 Meteoric Shard
13 LaiFu (Moon)
14 LaiFu (Sunny)
15 Flower Box 【Head lv 1】  15
16 Flower Box 【Bottom lv 1】  15
 • ក្នុង​ករណី​បើក​យក​​គ្រប់ចំនួន​ ៥០​​ ដង​និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Larege Merit Bage 15
2 Duan Wu Token*2
3 Babao Rice Dumpling
4 Gold Bag  15
5 EXP Bag  15
6 Flower Box【Head lv 2】  15
7 Flower Box 【Bottom lv 2】 15
8 LaiFu (Sunny)
 • របៀប​ទី​២៖ ការ​បើក​ដោយ​ប្រើ​ Duan Wu Golden keyដោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​ Lvl x lvl x 45 និង​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ខាង​ក្រោម​៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Advance 5 Element Treasure Box 15
2 Meteoric Iron
3 Spirit Stone Lv.6
4 Spirit Stone Lv.7
5 One Monster Soul_Chi*1
6 Three Dragon Soul_Kill Dragon*1
7 Goldhorn 15
8 5 Gold
9 50 Gold
10 Overload Token*50
11 Overload Token*500
12 LaiFu (Sunny)*1
13 LaiFu (Sunny)*10
14 LaiFu (Moon)*1
15 LaiFu (Moon)*10
16 Flower Box 【Head lv 2】  15
17 Flower Box 【Bottom lv 2】  15
18 Fight Soul  15
19 Large Merit Badge  15
20 Duan Wu Token
21 Duan Wu Token*10
22 Babao Rice Dumpling
 • ក្នុង​ករណី​បើក​យក​​គ្រប់ចំនួន​ ៥០​​ ដង​និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.រ រង្វាន់​ កាលបរិច្ឆេទ
1 Duan Wu Token *10
2 Flower Box 【Head lv 2】
3 Flower Box 【Bottom lv 2】
4 Flower Box 【Head lv 3】
5 Flower Box 【Bottom lv 3】
6 LaiFu (Sunny)
7 Brilliant Start
8 Glory Start
9 Babao Rice Dumpling
10 Meteoric Rune
11 Meteoric Soul
12 Spirit Stone Lv.7
13 Fight Soul
14 Glory Merit Badge

 

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

ចំណាំ​៖ បើសិនជាអ្នក​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​បើក​ហិប​លើសពី ៦០០០ ដង, គឺហិបបន្ទាប់បានតែ Item ប៉ុណ្ណោះ