1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 31ខែឧសភា  ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី27 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59  

Dragon Boat Monster នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Dragon Boat Monster  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ ​Dragon Boat Monster ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Dragon Boat Monster រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Dragon Boat Chest ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Dragon Boat Chest  នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Dragon Boat Chest ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Dragon Boat Chest ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Dragon Boat Chest បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ
  • Dragon Boat Chest និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Dragon Boat Monster ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Dragon Boat Box*10 ។

III. ការរើស Dragon Boat Chest ដែលធ្លាក់ពី Dragon Boat Monster ដោយប្រើDragon Boat Key

អ្នកអាចរើសយក Dragon Boat Chest ដោយប្រើ​ Dragon Boat Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក ​Dragon Boat Chest អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​Dragon Boat Voucher *1  Dragon Boat Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard   
6Meteoric Iron                 
7One Monster Soul_Le 
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Reset Pill                    30
14Fantasy Star Ticket     30
15Big White Horse Pill   30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag        
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                            30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.90)  30
13God Weapon Secret (Lv.90)30
14Brilliant Start   
 
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ Dragon Boat Voucher

  • អ្នកអាចយក Dragon Boat Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Abduction moon Rabbit(30 Days)Dragon Boat Voucher  500
2Change Escort Token X 20Dragon Boat Voucher60
3Dra.Board[H.Lv2] Dragon Boat Voucher60
4Pnx.Board[C.Lv2]    Dragon Boat Voucher60
5Tgr.Board[B.Lv2]   Dragon Boat Voucher60
6Flw.Board[J.Lv2]   Dragon Boat Voucher60
7Limbo Collection pieces   Dragon Boat Voucher80
8Door division collection pieces   Dragon Boat Voucher80
9Laifu treasure(Moon) X 20   Dragon Boat Voucher80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   Dragon Boat Voucher350
11Original Aura Rock Lv.7   Dragon Boat Voucher250
12Brilliant Start   Dragon Boat Voucher2000
13Glory Start       Dragon Boat Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ Dragon Boat Box ដោយប្រើ Dragon Boat Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក Dragon Boat Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Dragon Boat Voucher *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថប​ទចេញផ្សាយថ្ងៃទី27 ខែឧសភា ឆ្នាំ2022