កាល​ពី Hero ខ្ញុំ​ Level តូច​ ខ្ញុំ​ប្រើ Prajana អូស​យកExperience ” នេះ​ជា​មតិ​របស់​ សុភ័ក្រ្ត​ ជា​និស្សិត​នៅ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ជាតិគ្រប់គ្រង សិក្សា​ផ្នែក​អង់គ្លេស ។ យក​តែ​ Experience គឺ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​នោះ​ទេ Hero ត្រូវ​ការ …

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD