Version 14.3នឹងធ្វើការUpdate នៅថ្ងៃទី20 ខែធ្នូ ឆ្នំា2022 ខាងមុខនេះ នៅក្នុងការ Update​ Versionនេះផងដែលយើងនឺងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដូចជា VIP4 និង ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាញ់មនុស្សទឹកកក។​ ព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោមនេះ