1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 20 ខែធ្នូ ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី30 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59 

Snowmanនឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Snowmanនឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Snowman។​​

 • នៅពេលដែលប្រហារ Snowmanរួចហើយនិងមានធ្លាក់ Christmas Tree ចំនួន200 ។
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Christmas Tree នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Christmas Treeទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Christmas Treeម្តង
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Christmas Treeបានតែ​200ប្រអប់​ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើស200ប្រអប់ តួអង្គទាំងអស់មិនទទួលបាន​ EXPទេ តែItemផ្សេងៗនៅទទួលបានធម្មតា)
 • Christmas Treeនិងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Snowmanចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Snowman Box*10 ។

III. ការរើស Christmas Treeដែលធ្លាក់ពី Snowman ដោយប្រើ Snowman Key

 • អ្នកអាចរើសយក Christmas Tree ដោយប្រើ​ Snowman Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​
 • នៅពេលបើក Christmas Treeអ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​ Snowman Gift *1  Snowman Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Three Dragon Soul_S                          
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Shennong Pill                                           30
14White Horse Pill                                            30
15Reset Pill 30
16Reroll Pill                30
 • ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag     
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                        30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start   
15Glory Start    
16Merit Card                30
 • ការផ្លាស់ប្តូររង្វា Snowman Gift
 • អ្នកអាចយក Snowman Gift ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) 
 • ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Senior sleigh(30 Days) Snowman Gift 500
2Change Escort TokenX20 Snowman Gift60
3Dra.Board[H.Lv2] Snowman Gift60
4Pnx.Board[C.Lv2]    Snowman Gift60
5Tgr.Board[B.Lv2]   Snowman Gift60
6Flw.Board[J.Lv2]   Snowman Gift60
7Limbo Collection pieces   Snowman Gift80
8Door division collection pieces   Snowman Gift80
9Laifu treasure(Moon) X 20   Snowman Gift80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   Snowman Gift350
11Original Aura Rock Lv.7   Snowman Gift250
12Brilliant Start   Snowman Gift2000
13Glory Start       Snowman Gift2000
 • ក្នុងការបើកប្រអប់ Snowman Box ដោយប្រើ Snowman Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street
 • ​នៅពេលបើក Snowman Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Snowman Gift*1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី16 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022