បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ថាង​រង់​នៅ​ក្នុង​វិមាន​ថាង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ គ័ង​នៃ​តំបន់​ស៊ី​ឈន់​ រាប់​រយ​​ជំនាន់​មក​ហើយ​។ នៅ​ក្នុង​ពិភព​គុន​ពួក​គេ​មាន​កិត្តិសព្ទ​ល្បី​ល្បាញ​ខាង​ផ្នែក​ផលិត​ និង​រចនា​ម៉ូដ អាវុធ​សំងាត់​ កាំ​ភ្លើង និង​ម៉្សៅ​ រំសេវ។ ប្រជាជាន​បក្ស​សម្ព័ន្ធ​ថាង​រស់​នៅ​តែ​ក្នុង​ពិភព​របស់​ពួក​គេ​ហើយ​ពួក​គេ​​ក៍​មិន​ចូល​រួម​​ក្នុង​បក្ស​ សម្ព័ន្ធ​ត្រឹម​ត្រូវ​ណា​មួយ​ ហើយ​ក៍​មិន​ចូល​រួម​បក្ស​បិសាច​ផង​ដែរ។


ឥទ្ធិពល Martial Art តាមបក្សនិមួយៗ