នៅ​ក្នុង​ពិភព​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ឥទ្ធិពល Martial Art ពិត​ជា​អស្ចារ្យ​ដែល​អាច​ជួយ​តួអង្គ​លោក​អ្នក​អោយ​កាន់​តែ​មាន​អនុភាព​ខ្លាំង​ក្លា​ក្រោយ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ដាក់​នូវ​ Martial Art ក្នុងគម្ពី​ដើម្បី​អនុភាព​អោយ​ ក្បាច់​របស់​តួអង្គ​របស់​លោក​អ្នក​។ខាង​ក្រោម​គឺ​ជា​ការ​ពិ​ពណ៌នា​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​  Martial Art​ តាម​បក្ស​និមួយ​ៗ៖

Shaolin Martial Art
Wudang Martial Art
Tang Clan Martial Art
Five Poisons Martial Art
Beggar Martial Art
Yang Family Martial Art
Emie Martial Art
  Kun Lun Martial Art