ក្រោយ​ពេល​ដែល​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ទៅ​លើ​​បញ្ហា​Database ក្នុង server ចាស់ដែលមិនអាចធ្វើការ Update បន្ថែម​បក្ស​ឃុន​លុន​បាន​​​អស់​​​រយៈ​​ពេល​​​ជាង​​​មួយ​​​ខែ​​​មក​​​ឥឡូវ​​​នេះ​​​យើង​​​បានរកឃើញនូវដំណោះស្រាយក្នុង​ការ​កែ​​សម្រួល​នូវបញ្ហា​ទាំង​នោះ​ហើយ​។ដោយ​​យើង​​និង​​ធ្វើ​ ការ​Update នូវ​​ Version ថ្មីមួយទៀតគឺ​ JXII Version 5.4 នៅថ្ងៃទី16កញ្ញានេះ។JXII version 5.4 និងធ្វើការ​កែសម្រួលនូវបញ្ហា Database ក្នុង server ចាស់​ទាំង​អស់​រួម​ទាំង​ធ្វើ​ការ​​បន្ថែម​នូវ​បក្សឃុន​លុន​សម្រាប់​គ្រប់​នគរទាំង​អស់​អាច​ចូល​និង​រៀន​ក្បាច់​គុន​របស់​បក្ស​នេះ​។

 បក្ស​ថ្មី