បក្ស​ឃុន​លុន​ជា​បក្ស​ថ្មី​ដែល​ទើប​មាន​វត្ត​មាន​ក្នុង​​ពិភព​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​។​បក្ស​នេះ​មិនត្រូវការ​សំភារៈ ​ភូមិគ្រឹះ​លាក់​ដាវ​ កម្រឹត ​Level 50 និង​70​ដូច​បក្ស​ដ៏ទែ​ទេ​ដូចនេះ​​ តែ​ពេល​ចូល​រួម​ជា​មួួយ​បេសកកម្ម​ ភូមិ​គ្រឹះ​លាក់​ដាវ​ តែ​អាច​ទទួល​បាន​បទ​ពិសោធន៍​និង​​សំភារៈ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ពី​បេសក​កម្ម​ភូមិ​គ្រឹះ​លាក់​ដាវ​បាន​។

ខាងក្រោមនេះគឺចំនុចមួយចំនួនដែលតួអង្គឃុនលុនគួរជៀសវៀង៖

 

  • ទិញ​ Marriage Head pack ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ Marriage Robe pack​ ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ H.S hat Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ H.S Armor  chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ H.S.Pant Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ H.S Accessory chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ H.S Weapon Chest ពីក្នុង​ Imperial street
  • ទិញ​ Sky Pack ពីក្នុង​ Imperial street
  • Bu Fei Yin Weapon pack
  • Empire Weapon Pack


បញ្ជាក់៖

សម្រាប់​សំភារៈ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខាង​លើ​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​តួអង្គ​បក្ស​ឃុន​លុន​មិន​ត្រូវ​ទិញ​យក​មក​ប្រើ​ប្រាស់​ទេ​ដើម្បី​ជៀស​វៀង​ការ​ចំណាយ​​ដោយ​ឥត​ប្រយោជន៍​។​