ក្រោយ​ពី​បាន​បើក​ដំណើរ​ការ​ឱ្យ​ចុះ​ឈ្មោះ​អស់​រយៈ​ពេល​​ជាង​ពីរ​សប្ដាហ៍ ​កន្លង​​មក​ ឥឡូវ​នេះ​​យើង​រក​បាន​ក្រុម​​​ដែល​ចុះ​ឈ្មោះ​សរុប​ចំនួន​ ៣៥ ក្រុម ​ដែល​​ក្រុម​​ទាំង​នោះ​មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

ក្រុមដែលមានសិទ្ធិចូលរួមប្រកួត

 • Boramy
 • TheLOser DanGerous
 • MarryOnline
 • Family Mevius
 • NeverMore
 • The loser Is Me
 • NeverGiveUP
 • Wonder
 • NakTang5
 • Family Kobe
 • The Great Warrior
 • Smily
 • Paladins
 • TeamKete
 • lovePeace
 • IamSix2Five
 • NeverNever
 • EyJengPhong
 • NobJubJub
 • Offical 168
 • BakSloyRemix
 • Assassin
 • Kjel Yey
 • FeeDeR
 • Bangerz
 • TheLatestEver
 • LoveYou
 • Ninja
 • SabayDot
 • romantic
 • VaMPirE

ការចាប់ឆ្នោតនិងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៣​​នៅ ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន (No 308 Monivong Blvd) ហើយ​ប្រធាន​ក្រុម​នីមួយ​ៗ​​​​​​ត្រូវ​អញ្ជើញ​មក​ធ្វើ​ការ​​ចាប់​​ឆ្នោត​ ដើម្បី​ជ្រើស​​ពូល​ក្នុង​​ការ​ប្រកួត​។ការប្រកួតនិងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២១ខែវិច្ឆិកានៅ The Arena (No 308 Monivong Blvd)។

តារាងការប្រកួត

ក្រុមដែលចុះឈ្មោះមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខ័ណ្ឌ

 • Jong c hero
 • SabayKnongDaiNak
 • Boy vai Gay
 • HiFiv3

បញ្ជាក់៖

 • ក្រុម​ដែល​បាន​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​តែ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​​តាម​លក្ខ័ណ្ឌ​សូម​ធ្វើ​ការ​រួស​រាន់​បំពេញ​ទៅ​តាម​លក្ខ័ណ្ឌ​ដើម្បី​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​ប្រកួត​។
 • ក្រុម​​ដែល​​ធ្វើ​​ការ​​ចុះ​​ឈ្មោះ​​មិន​​ត្រឹម​​ត្រូវ​​តាម​​លក្ខ័ណ្ឌ​​មិន​​មាន​​សិទ្ធិ​ ​ចូល​​រូម​​ប្រកួត​​ឡើយ​​ហើយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ក៏​ពុំ​មាន​ការ​ផ្តល់​ Sabay​ coin ជូន​វិញ​ទេ​។
 • ក្រុម​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ចូល​រួម​ប្រកួត​អាច​ Log​ ចូល Server CCC ដើម្បី​បង្កើត​តួអង្គ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ខ្លួន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ 13 ខែ​វិច្ឆិកា​នេះ​បាន​។