បន្ទាប់​ពី​​ក្រុម​ដែល​ត្រូវ​ចូល​រួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​​ធ្វើ​​ការ​​ចាប់​ឆ្នោត​​ដើម្បី​​ស្វែង​​រក​​ពូល​​របស់​​ក្រុម​​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​​ ឥឡូវ​​នេះ​​យើង​​ទទួល​​បាន​​តារាង​​ការ​ប្រកួត​របស់​សេវាកម្សាន្ត​ទាំងពីរ​​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ដូច​​​ខាង​​​ក្រោម​​៖