ក្រោយ​ពេលក្រុមទាំង១៦​ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពូល​របស់​ក្រុម​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​តារាង​ការ​ប្រកួត​​ដែល​​និង​​ចាប់​​ផ្តើម​​នៅ​​ព្រឹក​​ស្អែក​​នេះ​​ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

Group A
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 14/10/2013 9:00AM NeverGiveUp 5 0 S2Fgalaxy
A2 14/10/2013 9:15 AM kingofdragoon 0 5 Fight For Fun
A3 14/10/2013 9:30AM NeverGiveUp 5 0 kingofdragoon
A4 14/10/2013 9:45AM S2Fgalaxy 5 0 Fight For Fun
A5 14/10/2013 10:00 AM NeverGiveUp 5 0 Fight For Fun
A6 14/10/2013 10:15AM S2Fgalaxy 5 0 kingofdragoon
Group B
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
B1 14/10/2013 10:30AM tower 0  0 Family Eclipe Loser
B2 14/10/2013 10:45 AM LoveYou  0  0 AsSasSin
B3 14/10/2013 11:00AM tower  0  0 LoveYou
B4 14/10/2013 11:15AM Family Eclipe Loser  0  0 AsSasSin
B5 14/10/2013 11:30 AM tower  0  0 AsSasSin
B6 14/10/2013 11:45AM Family Eclipe Loser  0  0 LoveYou
Group C
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
B1 14/10/2013 02:00PM EcliPse 0 0 Come2Lose
B2 14/10/2013 02:15PM Trokol Gangster 5 0 DoubleTriller
B3 14/10/2013 02:30PM EcliPse 0 5 Trokol Gangster
B4 14/10/2013 02:45PM Come2Lose 0 5 DoubleTriller
B5 14/10/2013 03:00PM EcliPse 0 5 DoubleTriller
B6 14/10/2013 03:15PM Come2Lose 0 5 Trokol Gangster
Group D
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
B1 14/10/2013 03:30PM Mevius 5 0 KPC
B2 14/10/2013 03:45PM TovHeryMorVinh 0 5 WorldTour
B3 14/10/2013 04:00PM Mevius 5 0 TovHeryMorVinh
B4 14/10/2013 04:15PM KPC 5 0 WorldTour
B5 14/10/2013 04:30PM Mevius 5 0 WorldTour
B6 14/10/2013 04:45 KPC 5 0 TovHeryMorVinh

ពិន្ទុរបស់ក្រុមនិមួយៗក្នុងវគ្គ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុងពូល

ពូល A:

ឈ្មោះក្រុម

ពិន្ទុក្រុម

NeverGiveUp

15

S2Fgalaxy

10

Fight For Fun

5

kingofdragoon

0

ពូល B:

  • ពុំមានក្រុមមកចូលរួមប្រកួត

ពូល C:

ឈ្មោះក្រុម

ពិន្ទុក្រុម

Trokol Gangster

15

Double Triller

10

EcliPse

0

Come2Lose

0

ពូល D:

ឈ្មោះក្រុម

ពិន្ទុក្រុម

Mevius

15

KPC

10

WorldTour

5

TovHeryMorVinh

0

ដោយពូល​​B ពុំ​មាន​ក្រុម​ណា​មក​ប្រកួត​ដូច​នេះ​យើង​សម្រេច​យក​ក្រុម​ចំនួន​២​ទៀត​ដែល​មាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ៣​នៅ​ក្នុង​ពូល ​A និង D​ មក​ដើម្បី​ចូល​រួម​ប្រកួត​នូវ​វគ្គ​ Play off​

ដែល​ពូល​B​ថ្មី​មាន​ក្រុម​

ពូល B​​ ថ្មី:

ឈ្មោះក្រុម

ពិន្ទុក្រុម

Fight For Fun (B1)

5

WorldTour     (B2)

5

តាមរូបភាពខាងលើក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូច​តារាង​ខាង​ក្រោមៈ​

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
A1 19/10/13 08:30-09:30 NeverGiveUp  win VS  lose WorldTour
A2 19/10/13 10:00-10-50 Trokol Gangster  2 VS  1 KPC
A3 19/10/13 13:30-14:30 S2Fgalaxy  2 VS  0 Fight For Fun
A4 19/10/13 15:30-16:00 Mevius  2 VS  0 Double Triller

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
B1 20/10/13 08:30-09:30 NeverGiveUp  1 VS  2 Trokol Gangster
B2 12/10/13 1030-11:00 S2Fgalaxy
 0 VS  2 Mevius

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Duration Team Name Score VS Score Team Name
C1 20/10/13 14:30-15:30 Trokol Gangster  2 VS  1 Mevius