ក្រោយ​ពេល​ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពូល​របស់​ក្រុម​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​ឥឡូវនេះយើងទទួលបានតារាងការប្រកួត​ដែល​និង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ព្រឹក​ស្អែក​នេះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖