ក្រោយ​ពេលក្រុមទាំង១៦​ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពូល​របស់​ក្រុម​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​ ឥឡូវនេះយើងទទួលបានតារាងការប្រកួត​ដែល​និង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ព្រឹក​ស្អែក​នេះ​ ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

Group A
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 9/9/2013 9:00AM viaNgobJol  5  0 Jerry Band
A2 9/9/2013 9:15 AM Mon  0  5 SH9999
A3 9/9/2013 9:30AM viaNgobJol  0  5 Mon
A4 9/9/2013 9:45AM Jerry Band  0  5 SH9999
A5 9/9/2013 10:00 AM viaNgobJol  0  5 SH9999
A6 9/9/2013 10:15AM Jerry Band  0  5 Mon
Group B
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 9/9/2013 10:30AM babykill  0  5 Magic
A2 9/9/2013 10:45 AM Destroyer  5  0 IMphnomPenh
A3 9/9/2013 11::00AM babykill  0  4 Destroyer
A4 9/9/2013 11:15 AM Magic  5  0 IMphnomPenh
A5 9/9/2013 11:30 AM babykill  5  0 IMphnomPenh
A6 9/9/2013 11:45 AM Magic  0  5 Destroyer
Group C
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 9/9/2013 02:00PM ComeBackAgain  0  5 TrokulKing
A2 9/9/2013 02:15PM SunDerLand  0  5 BBC
A3 9/9/2013 02:30PM ComeBackAgain  5  0 SunDerLand
A4 9/9/2013 02:45PM TrokulKing  0  5 BBC
A5 9/9/2013 03:00PM ComeBackAgain  0  3 BBC
A6 9/9/2013 03:15PM TrokulKing  4  0 SunDerLand
Group D
No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 9/9/2013 03:30PM Vampire  5  0 BTB Fire
A2 9/9/2013 03:45PM IMTheLOser  5  0 FireBoys Freelove
A3 9/9/2013 04:00PM Vampire  0  5 IMTheLOser
A4 9/9/2013 04:15PM BTB Fire  5  0 FireBoys Freelove
A5 9/9/2013 04:30PM Vampire  5  0 FireBoys Freelove
A6 9/9/2013 04:45PM BTB Fire  0  5 IMTheLOser

លទ្ធផលការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុងពូលនិមួយៗ

ពូល A
ឈ្មោះ​ក្រុម ប្រកួត ឈ្មះ ស្មើ ចាញ់ ពិន្ទុ
 SH9999  3  3 0 0  15
 Mon  3  2 0 1  10
 VaiNgobjol  3  1 0 2  5
 Jerry Band  3  0 0 3 0

 

ពូល B
ឈ្មោះ​ក្រុម ប្រកួត ឈ្មះ ស្មើ ចាញ់ ពិន្ទុ
Destroyer 3 3  0 0 14
Magic 3 2  0 1 10
BabyKill 3 2  0 1 4
IMphnomPenh 3 0  0 3 0

 

ពូល C
ឈ្មោះ​ក្រុម ប្រកួត ឈ្មះ ស្មើ ចាញ់ ពិន្ទុ
BBC  3  3  0 0  13
TrokulKing  3  2  0 1  9
ComeBackagain  3  1  0 2  5
 SunDerLand  3  0  0 3  0

 

ពូល D
ឈ្មោះ​ក្រុម ប្រកួត ឈ្មះ ស្មើ ចាញ់ ពិន្ទុ
 IMTheLOser 3 3  0 0 15
Vampire 3 2  0 1 10
 BTB Fire 3 1  0 2 5
 FBFL 3 0  0 3 0

ក្រុមដែលមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលេខ2​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី២

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 14/09/13 09:45-10:15 SH9999  2 VS  1 Magic
A2 14/09/13 10:55-11:25 BBC  2 VS  0 Vampire
A3 14/09/13 15:10-15:40 Destroyer  2 VS  0 Mon
A4 14/09/13 16:20-16:50 TrokulKing  0 VS  2 IMTheLOser

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
B1 15/09/13 09:45-10:15 SH9999  0 VS  2 BBC
B2 15/09/13 13:30-14:00 Destroyer  0 VS  2 IMTheLOser

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
C1 15/09/13 16:00-16:30 BBC  2 VS  0 IMTheLOser