ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​និងប្លែក​អារម្មណ៍​​ក្នុង​ខែ​សីហា​នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី១២នេះ​សេវាកម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ​Update​ បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មីៗ​រួម​ទាំង​​សម្ភារៈ​ថ្មីជាច្រើនទៀត​សម្រាប់​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ធ្វើ​ការ​តុប​តែង​តួ​អង្គ​របស់​ខ្លួន​ឱ្យ​កាន់​តែ​ស្រស់​ស្អាត​បន្ថែម​មួយ​កម្រិត​ទៀត​ដែលព្រឹត្តិការណ៍និងសម្ភារៈមានដូចខាងក្រោមៈ

ព្រឹត្តិការណ៍និងសម្ភារៈថ្មីៗ

សម្ភារៈថ្មី

  • Daily box ជាសម្ភារៈថ្មីដែលអ្នកកម្សាន្តនិងទទួលបានក្រោយពេល​ Update ដែល​អាច​បើក​ដើម្បី​ទទួល​រង្វាន់​ផ្សេង​ៗ​
  • lucky box ជាbox ដែលបានមកពីការបើក​ Daily box។
  • Big lucky box ជា Box ដែលបានមកពីការបើក lucky box មានសម្ភារៈដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនក្នុង big lucky box នេះ។