នៅ​ក្នុង ​Version​ ថ្មី​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​បន្ថៃម​សម្ភារៈ​សម្រាប់​តុប​តែង​ឱ្យ​តួ​អង្គ​អោយ​កាន់​ស្អាត​និង​ស្រស់​សង្ហារ​ជា​មួយ​សម្ភារៈ​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​

  • Ruyi​ (Blue)នៅ​ពេល​ដែល​តួអង្គ​របស់​អ្នក​ពាក់​សម្ភារៈ​នេះ​និង​ទទួល​បាន​ពន្លឺ​នៅ​លើ​ស្មា​ដែល​មាន​ពន្លឺ​ដូច​សត្វ​អំពិល​អំពែក​
  • Dust Chapio (Blue) តួអង្គ​របស់​អ្នក​និង​ទទួល​បាន​ពន្លឺ​ជារាងស្លាបសត្វ​នៅ​ពីក្រោយខ្នង​នៅ​ពេល​ដែល​ពាក់
  • ​Super Wind (Blue) ​​លោកអ្នក​ទទួល​បាន​ពន្លឺ​នៅ​លើ​ជើងរបស់​តួអង្គ​អ្នក​នៅ​ពេល​ពាក់​សម្ភារៈ​នេះ

សម្ភារៈទាំងបីខាងលើលោកអ្នកអាចធ្វើការប្តូរយកដូចតារាងខាងក្រោម៖

ឈ្មោះសម្ភារៈ ឈ្មោះ NPC តម្រូវការ រយៈពេលប្រើ
Dust Chapio (Blue) Dai Zhong (​​​ Liang Shan ) TianGuang token ចំនួន1 ​6 ខែ
RuYi (Blue) Xuan Yuan ( Mysterious Palace) Ground gold token ចំនួន1 6 ខែ
Super wind (Blue) XiaoZhi(DraongGateTown 208/208) Laifu coin ចំនួន100នឹង​Hejadeចំនួន1 6 ខែ