បន្ទាប់ពី​ក្រុមដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតនិមួយៗ​របស់​សេវា​ កម្សាន្ត​​JXII ​ CCC និង​ AK CCC បាន​ធ្វើ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ពូល​របស់​ក្រុម​រៀងៗ​ខ្លួន​ហើយ​ ឥឡូវ​នេះ​យើង​ទទួល​បាន​តារាង​ការប្រកួតរបស់សេវាកម្សាន្តទាំងពីរ​នៅ​ខេត្ត​បន្ទាយ​មាន​ជ័យ​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​​៖