ក្រុមទាំង៨ក្រុមដែលចូលរួមប្រកួត​និងត្រូវចូលរួមប្រកួតនូវវគ្គ Play off ដូចតារាងខាងក្រោមៈ

ការប្រកួតជម្រុះជុំទី១

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
A1 21/09/13 09:30-10:00 Doremon 1 VS 2 ultimate
A2 21/09/13 10:30-11:00 Electric 2 VS 0 CArom
A3 21/09/13 15:00-15:30 Dot9 0 VS 2 JingJang City
A4 21/09/13 16:00-16:30 Bongdan2013 2 VS 0 Nob70

ការប្រកួតពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
B1 22/09/13 08:30-09:00 ultimate 0 VS 2 Electric
B2 22/09/13 09:30-10-00 JingJang City
2 VS 0 Bongdan2013

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រ

No Date Time Team Name Score VS Score Team Name
C1 22/09/13 15:00-15:30 Electric 1 VS 2 JingJang City

បញ្ជាក់ៈទីតាំងការប្រកួតនិងប្រព្រឹតទៅនៅក្នុងសណ្ឋាគារព្រះច័ន្ទខេត្តបន្ទាយមានជ័យ