ក្រោយពេលចំណាយពេលអស់ប្រហែលជាជាង១៦ម៉ោងមកនេះឥឡូវនេះយើងបានធ្វើការបង្រួមនគរ Chenla និង Funan ចប់​ជា​ស្ថាពរ​ហើយ​។​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​​នេះ​អ្នក​​កម្សាន្ត​ក្នុង​នគរ​ទាំង​២​​អាច​​ធ្វើការ​ log ចូល​កម្សាន្ត​ជា​ធម្មតា​តាមរយៈ​​នគរ Funan ។ចំណែក​ការ​ log​ ចូល​តាម​រយៈ​នគរ​ Chenla​​​ វិញ​SABAY ​និងធ្វើ​ការ​បើក​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ log ចូល​​កម្សាន្ត​​ជា​​ធម្មតា​​ដូច​​គ្នា​​នូវ​​ព្រឹក​​ស្អែក​​នេះ​​​រួម​​ទាំង​​ធ្វើ​​ការ​ Update​ ​បើក​នូវ​​បេស​កកម្ម​សង្រ្គាម​ដណ្តើម​​ទី​ក្រុង​និង​បេស​ក​កម្ម​អាពាហ​ពិ​ពាហ៍​ផង​ដែរ​។​

ចំពោះ​​អ្នក​​ដែល​​មាន​​តួ​អង្គ​​លើស​ពី​​៣​និង​​មាន​​ Function ថ្មី​​សម្រាប់​​ធ្វើ​​ការ​​ជ្រើស​​រើស​​តួ​អង្គ​​របស់​​ខ្លួន​​ដូច​​រូប​​ខាង​​ក្រោមៈ​​

Guild ដែល​ជា​អតីតម្ចាស់​ក្រុង​ក្នុង​នគរ​​និមួយៗត្រូវរង់ចាំការUpdate នៅព្រឹកស្អែកទើបអាច​ទៅ​បើក​រង្វាន់របស់ខ្លួន​ពី NPC Retired Officer​ បាន។