នៅ​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ថ្មី​ខាង​មុខ​នេះ​ Linna Shop ​ដែល​នៅ​ក្រុង​​​ QuanZhou (159/184) និងធ្វើការ​​កែប្រែ​នូវ​សម្ភារៈ​​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង​ហាង៖

I.របៀប​ប្ដូរ​​រង្វាន់​

តួអង្គ​នីមួយ​ៗ​តំរូវ​អោយ​មាន​Overload Token សំរាប់​ធ្វើ​ការ​ប្ដូរ​យក​​​កាត​​ហើយ​កាត​ទាំង​នោះ​ប្រើ​សម្រាប់​​ប្ដូរ​​យក​សម្ភារៈ​​ជា​ច្រើន​ ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហាងរបស់​ NPC Linna៖

  • 500​​​​ Overload Token អាច​ប្តូរ​យក​បាន​ Royal Silver Card ចំនួន​ 1
  • Royal Silver Card 10 អាចប្តូរ​បាន Royal Gold Card ចំនួន​ 1
  • Royal Gold Card 10  អាច​ប្តូរ​បាន​​ Royal Platinum Card ចំនួន​ 1​

II.រង្វាន់​កែ​ត​ម្រូវ​​

  • នៅ​ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ​ Linna Shop បាន​កែតម្រូវ​រង្វាន់​ចំនួន 2 គឺ​ Princess’s Diet Box និង​​ Ocean Pirate Treasure  Box
  • រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់ធ្វើ​ការ​បើក​នូវ​ប្រអប់​ណា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម​​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​​ជា​ច្រើន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តារាង​​៖

Princess’s Diet Box Ocean Pirates Box
Exp3,000,000 Gold100
Exp15,000,000 Gold 500
Exp30,000,000 Gold 1000
Gold100 TianGuang token*1
Gold500 Ground gold token*1
Gold1000 Liangshan crystal*10
Rep100 Earth and Dragon Phoenix box
Rep500 Emperor head
Rep1000 Emperor suit
Blossom Mooncake *2 Emperor armor
Almighty Pill *2 Flower box【pant lv 1】
Exquisite Pill*2 Flower box【pant lv 2】
Fairfoal Elixir *1 Tiger Tattoo【pant lv 1】
Immortal pill *1 Tiger Tattoo【pant lv 2】
soul return pill*2

 

III.រង្វាន់​

 

រូបភាព​ ឈ្មោះសំភារះ​​​ តំរូវការ ផ្សេងៗ
Royal Silver Card 500 Overload Token  –
Royal Gold Card 10 Royal Silver card  –
Royal Platinum Card 10 Royal Gold Card  –
Princess’s Diet Box 3 Royal Silver Card  –
Princess’s dressig Box 6 Royal Silcer Card  –
Ocean Pirate Treasure  Box 6 Royal Silver Card  –
one Monster Soul_iron Bone  *50 1 Royal gold Card  –
One Monster Soul_Sunbeam *50 2 Royal Gold Card  –
One Monster Soul_Chic *50 2Royal Gold Card & 5 Royal Silver Card  –
One Monster Soul_Glow *50 4 Royal Gold Card  –
One Monster Soul_Peak *50 4 Royal Gold Card  –
Three Monster Soul_Star *50 6 Royal Gold Card  –
Moon Cinnabar 5 Royal Silver Card  –
Light Cinnabar 5 Royal Silver Card  –
Star Cinnabar 5 Royal Silver Card  –
Call Tiger Flute 1 *1 1 Royal Silver Card 7 day
Call Tiger Flute 2 *1 5 Royal Silver Card 7 Day
Call Tiger Flute 3 *1 1 Royal Gold Card & 6 Royal Silver card 7 Day
Call Eagle  Flute 1 *1 2 Royal Silver Card 7 Day
Call Eagle Flute 2*1 6 Royal Silver Card 7 Day
Call Eagle Flute 3 * 1 1 Royal Gold Card & 8 Royal Silver card 7 Day
Call Phoenix Flute 1*1 3 Royal Silver Card 7 Day
Call Phoenix Flute 2*1 7 Royal Silver Card 7 Day
Call Phoenix Fulte 3 *1 4 Royal Gold Card 7 Day
JX2  Basalt 6 Royal Silver Card 7 Day
JX2 Phoenix 6 Royal Silver Card 7 Day
JX 2 White Tiger 6 Royal Silver Card 7 Day
Jx 2 Green  Dragon 6 Royal Silver Card 7 day
JX 2 Wander Guest 6 Royal Silver Card 7 Day
JX 2 Punisher 1 Royal Gold Card & 5 Royal Silver Card 7 Day
JX 2 Award Messenger 2 Royal Gold Card & 8 Royal Silver Card 7 Day
JX2 Right Protection 4 Royal Gold Card &5 Royal Silver Card 7 Day
Jx 2 Left Protection 8 Royal Gold Card 7 Day
JX 2 Veneralble 2 Royal Plantinum Card 7 Day
Flower Box [Head Lv. 2] 6 Royal Gold Card  –
Flower Box [Clothes lv. 2 ] 6 Royal Gold Card  –
Flower Box [Bottom lv. 2] 6 Royal Gold Card  –
Thousand Miles Storm(White) 6 Royal Gold Card 60 Day
Huang Jin Hu(Black) 1 Royal Plantinum Card &6 Royal Gold Card 60 Day
Red God Deer 1 Royal Plantinum Card & 2 Royal Gold Card 60 Day
Kun Xi Yu Yoa Sword 1 Royal Plantinum Card 60 Day
Emperor Helm 2 Royal Plantinum Card & 4 Royal Gold Card  –
Emperor Armor 2 Royal Plantinum Card & 4 Royal Gold Card  –
Emperor Suit 2 Royal Plantinum Card & 4 Royal Gold Card  –
Emperor Violet Sword 5 Royal Plantinum Card  –