ដើម្បី​ផ្តល់​ភាព​កាន់​តែ​សប្បាយ​រីក​រាយ​ក្នុង​ឱកាសឆ្នាំថ្មី​ខាង​មុខ​​នេះ​នៅថ្ងៃ​ស្អែក​និស្ស័យស្នេហ៏ដាវនិងធ្វើការ Update បន្ថែម​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មី​មួយ​ទៀត​រួម​ទាំង​ធ្វើ​ការ​កែ​ប្រែ​នូវ​បេសក​កម្ម​ទស្សន៍​ទាយ​សត្វ​ទាំង​១២​ផង​ដែរ។​ដែល​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​ថ្មី​​និង​​ការ​​កែ​​ប្រែ​​បេសកកម្ម​​​ទស្សន៍​​ទាយ​សត្វ​​ទាំង​​១២​​មាន​​ដំណើរ​ការ​​ដូច​​ខាង​​ក្រោមៈ​

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

កែប្រែចំនុចមួយចំនួន

សម្ភារៈដែលបានកែប្រែ