1. រយៈពេល
  ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ​មិនា​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០១៣។
 2. ដំណើរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​
  អ្នក​កម្សាន្ត​នីមួយ​ៗ​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​នឹង​​​ ព្រឹត្តិការណ៍ឆេងម៉េង ​រួច​ហើយ​​​ទទួល​បាន​ Praying Box ពេល​នេះ​អាច​យក​ទៅ​ផ្សុំ​ជា​មួយ​និង​ Hejade ដើម្បី​​ប្ដូរ​យកសម្ភារៈ​ជា​ច្រើន។
  ដើម្បី​បើក​យក​រង្វាន់​ទាំង​នោះ​អ្នក​កម្សាន្ត​គ្រាន់​តែ​​ចុច Mouse ស្ដាំ​ទៅ​លើ​ Praying Box រួច​ជ្រើស​រើស​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅ​តាម​ប្រភេទ​​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

   • ប្រើ​ប្រាស់​ Praying Box រួម​ជាមួយ​ Hejade 1 (ជម្រើស​ទី​1)
    អ្នក​កម្សាន្ត​នឹង​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ដូច​ខាង​ក្រោម​​នៅ​ពេល​ដែល​​ធ្វើ​ការ​បើក​ប្រអប់​ Praying Box ជាមួយ​និង Hejade ចំនួន​មួយ

    រង្វាន់​ ចំនួន​ ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​
     Blue Storme  1  30 ថ្ងៃ
     Four spiritual collect  20  –
     Limbo Collection pie  20  –
     Door division collec  20  –
     Happy canon fragment  20  –
     Tattoo Head 【Level2 】  5  –
     Flower Box 【Level2 】  1  –
     New Year OuterCloth  1  15 ថ្ងៃ
     Gold Bag  10  –
     HS Accessory pack (Lv80)  1  –
     BuFeiYan weapon pack 1  –
     Moon Goddess Strip  1  –
     Lunarrab Medpack  1  –
     Brilliant Star  1  –
     Emperor Hat  1  –
     Emperor Amor  1  –
     Emperor Suit 1  –


   • ប្រើ​ប្រាស់​ Praying Box រួម​ជាមួយ​ Hejade 5 (ជម្រើស​ទី​2)

     រង្វាន់​  ចំនួន​   ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​
     Jade of QuYuan  1  –
     Eastern Dragon Pearl  1  –
     Moon Goddess Strip  1  –
     Blue Storm  1  180 ថ្ងៃ
     Emperor Helmet  1  –
     Emperor Amor  1  –
     Emperor Suit  1  –
     Limbo Collection pie  20  –
     Door division collec  20  –
     Happy canon fragment 20  –


   • ប្រើ​ប្រាស់​ Praying Box រួម​ជាមួយ​ Hejade 10 (ជម្រើស​ទី​3)

    រង្វាន់​ ចំនួន​ ថ្ងៃ​ផុត​កំណត់​
    Brilliant Star 1
    Empire War Pack 1
    Empire Dou Pack 1
    Empire Weapon Pack 1


បញ្ជាក់៖
គួរ​រំលឹក​ផង​ដែរ​ថា​​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែលធ្វើ​ការ​​​ជ្រើស​រើស​យក​ជម្រើស​ទី​២​និង​ទី​៣​អាច​​​ជ្រើស​រើស​សម្ភារៈ​ទៅ​តាម​ការ​ពេញ​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​។ ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ស្វែង​រក​ Hejade បាន​នៅ​ក្នុង Imperial Street ទំព័រ Activities 1/4។