អ្នកកម្សាន្តដែលបានចូលរួមការប្រកួតនឹងអាចប្រើ Sabay Account ដែលបានចុះឈ្មោះចូលទៅកាន់ New World (JX2 New​ Yea​r ​Championships​ )​របស់​និស្ស័​យ​ស្នេហ៍​ដាវទេព​។ដែល​អាច​ទទួល​បាន​តួអង្គ​ដែល​មាន​កម្រិត​៩០​ អាច​ចូល​បក្ស​ហាត់​ក្បាច់​គុន​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​រួម​ទាំង​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​ជាច្រើន​ទៀត​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នេះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​៖

​I-អ្នកកម្សាន្តនិងទទួលបាន៖

 •  Hero level 90
 •  Reputation 15000
 •  School Contribution 15000
 •  School Set No.3(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 •  School Set No.4(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 •  School Set No.5(Hat, Armor, Pant, RingA, RingB, Weapon)
 •  H.S Gold ( Hat, Armor, Pant, Bu Fei Yan Weapon)
 •  Emperor Set (Hat, Armor, Pant)
 •  Empire Set (Empire Dou, War, Weapon)
 •  Dragon & Phoenix Set
 •  Taixu Gold Accessory
 •  H.S Gold Accessory
 •  Eastern Dragon Pearl
 •  Gold (Unlimited)
 •  Fantasy Sky Ticket
 •  Damp shirt, Red Cloud Scroll, Violet Scroll, Five Element Scroll School Scroll level 45 and level70
 •  School Art Pouch
 •  Weapon Effect ( Mystical Item)
 •  M.Iron, M.Shard, M.Stone
 •  Black Jade Pack, Gaia Pack, Regen Pack (PK Pill)
 •  Fight Soul
 •  Huang Jin Hu (Speed 120%)
 •  Ultimate Scroll A,B,C (All Sect)
 •  Can select option to Level up scroll and sub-scroll

បញ្ជាក់៖តួអង្គទាំងអស់អាចទទួលបានសម្ភារៈទាំងអស់នេះតាមរយៈ Book of Event ។

II-សម្ភារៈមួយចំនួនដែលអ្នកកម្សាន្តមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រកួតបានដូចជា៖

 • សម្ភារៈដែលទទួលបានពីបេសសកម្ម Liang shan
 • សម្ភារៈដែលទទួលបានពីបេសសកម្ម school Secret Chamber
 • ធាតុ Five Element ក្នុងខ្លួនរបស់តួអង្គ

III-សម្ភារៈដែលមិនមានក្នុង Book of Event តែអ្នកកម្សាន្តអាចប្រើប្រាស់បានមានដូចជា៖

 • Bun
 • Jade Spirit Potion
 • Holy Healing Potion
 • Large Recovery Pill