ដើម្បី​ចូល​បក្ស​ថាង​បាន​តួអង្គ​របស់​អ្នក​ត្រូវ​មាន​​កម្រិត​ចាប់​ពី Level 10 ឡើង​ទៅ​។

របៀប​ចូល​បក្ស​

ដំបូង​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប​ NPC School Transporter ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​គ្រប់​ក្រុង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​រើស​ពាក្យ​ថា Tang

បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ជួប​មេបក្ស​​រួច​ជ្រើស​យក​ពាក្យ​ថា I wish to join Tang Clan