1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី09 ខែតុលា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកអាចទទួលបាន Amethyst ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ Daily Activity mission មេ។ អ្នកអាចយក Amethyst ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Prize Officer (185/172) ដែលស្ថិតនៅក្រុង Bianjing។

Note:ចំនួននៃរង្វាន់នីមួយៗសុទ្ធតែមានចំនួនកំណត់ នៅពេលដែលរង្វាន់ត្រូវបានប្ដូរយកអស់នោះនឹងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៀតទេ។នៅក្នុងឃ្លាំងរបស់អ្នកត្រូវមានកន្លែងទំនេរចាប់ពី 4 ប្រឡោះឡើងទៅទើបអាចប្ដូរយករង្វាន់បាន។

ល.រ  រង្វាន់ចំនួនរង្វាន់ត្រូវការកាលបរិច្ឆេទ
1Smoke Jade Sword199 Amethysts30ថ្ងៃ
2Ornaments gift1 1199 Amethysts30ថ្ងៃ
3Ornaments gift2   3399 Amethysts30ថ្ងៃ

Amethyst ទទួលបានពី Daily Activity mission:

Activity PointsAmethyst
101
201
302
402
506
708
9010

* ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023