ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖

I. រយៈពេល

  • ចាប់ពី ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖

នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJing [175/182]។

ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖

III. តារាងរង្វាន់៖

  • តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖
LevelItemចំនួន
75Laifu (Moon)300
80Laifu (Moon)400
85Laifu (Moon)500

* ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2023