រយៈពេល ៖  ចាប់ពីថ្ងៃទី28 ខែមីនា  ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី08 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

I.លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • តួអង្គត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ។

II. ព្រឹត្តិការណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ៣ ដង(ជុំ) គឺនៅម៉ោង 12:00-14:00 និងម៉ោង 16:00-18:00 និងម៉ោង 20:00-22:00។

 • ឆ្លងកាត់ការសន្ទនាជាមួយ NPC Champions Envoy ដែលនៅក្រុង Bianjing(176/175)។ គាត់នឹងនាំអ្នកចូលទៅក្នុង Map នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកទៅជួយ ជំរុំ Song ឬ ជំរុំ Liao ឬ ជំរុំ Xia។

ចំណាំ:អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចជ្រើសយកបានតែម្តងទេទោះបីជាអ្នកកម្សាន្តចាកចេញពឺMapក៏ដោយ។

 • ក្នុង Map Champion នេះអ្នកកម្សាន្ត អាចចូលរួមបានច្រើនបំផុតត្រឹមតែ 450 នាក់ប៉ុណ្ណោះ គឺ 150 នាក់ក្នុងមួយជំរុំ។
 • Map Champion នេះបានចែកជាបីផ្នែកតំណាងជំរុំនីមួយៗដោយពណ៌PKផ្សេងគ្នា។
 • ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងនគរខ្នួន។ 

ចំំណាំ: តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងបន្ទប់សំរាកមុនសមរភូមិដែលមិនចូលសមរភូមិក្នុង 5 នាទី System និង Kick ចេញ។

ចំំណាំ: តួអង្គដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិ ហាមឃាត់ការ Trade, ហាត់ Scroll, ប្តូរ PK, (ដូចនិងច្បាប់Join War)

III.ការរៀបចំពិន្ទុ       ក្នុងជំរុំនីមួយៗមានទង់ជាតិមួយតំណាងឱ្យប្រទេសរបស់ខ្លួន។បើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានបំផ្លាញជំរុំអ្នកនិង -500 ពិន្ទុ។

 • អ្នកអាចរកពិន្ទុបានដោយសម្លាប់ Boss ដែលកើតនៅក្នុង Map។
 •  Boss ចែកជាគឺ Small Boss និង Big Boss។
 • Small Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 2 ពិន្ទុ។
 • Big Boss ជំរុំអ្នកនិងទទួលបាន 100 ពិន្ទុ។ (មួយថ្ងៃកើតឡើងតែ3ដង គឺនៅម៉ោង 13:00 17:00 និង 21:00 )
 •  ចុងក្រោយជំរុំណាដែលទទួលបាន ពិន្ទុច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះ។

បញ្ជាក់៖ ការសម្លាប់តួអង្គដទៃពេលនៅក្នុង Map Champion នេះគឺមិនបានពិន្ទុទេ។ អ្នកអាចរកពិន្ទុមកពីសម្លាប់ Boss។

 • នៅពេលដែល ប្រហារ Big Boss រួចហើយ និងមានធ្លាក់ Tian Yin Treasure Chest ចំនួន 100 នៅជុំវិញ Big Boss នោះ។
 • សម្រាប់តួអង្គដែលសម្លាប់Big Bossក្រោយគេបង្អស់នឹងទទួលបាន Eagle King Box 100 War Treasure(H) 1 (3ថ្ងៃ)  និងObscurant fragment 10។
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Tian Yin Treasure Chest នេះដោយប្រើប្រាស់ Eagle King Key,Tian Yin Treasure Chest មាននៅក្នុងរយះពេល30នាទី (អ្នកអាចរកទិញ Eagle King Key បាននៅ Imperial Street) ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ

តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយៈពេល 30វិនាទី ក្នុងការរើសយក Tian Yin Treasure Chest ម្តង។

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
1Experience: 1,000,000 
2Eagle King Box  X 20 
3Back Scale   7
4Soul Returning Pill    
5Blossom Mooncake    
6Babao Rice Dumpling    
7Champion Horse Card   7
8War Treasure(F)   7
9War Treasure(B)  7
10Laifu Treasure (Sunny)*1    
11Obscurant fragment*1    

 IV.រង្វាន់

1- តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Small Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ

 • ទទួលបាន Exp: 50,000
 •  ទទួលបាន Fish

 • ទទួលបាន Wine
 • ទទួលបាន Meat     

នៅពេលដែលអ្នក Party ជាមួយ Player ដទៃ ហើយសម្លាប់ Small Boss ដូច្នោះ អ្នក Party ទាំងអស់និងទទួលបាន Soldier Armor*1

2- តួអង្គណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ចុងក្រោយនៃ Big Boss នឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗគឺ

 • Eagle King Box 100
 • War Treasure(H) ចំនួន៣ថ្ងៃ
 • Obscurant fragment 10។

3- រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួត

 • អ្នកអាចទទួលបានរង្វាន់ការចូលរួមជា Exp 1,000,000 និង Eagle King Box 10 និង Resources Box Key*1 ក្នុងមួយតួអង្គរបស់អ្នកដោយគ្រាន់តែ ចូលទៅដល់ក្នុង “Map Champion”។

   4- រង្វាន់សង្គ្រាម         

 • ដើម្បីយករង្វាន់សង្គ្រាមបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (1756/175) រួចរើសយក “Receive ranking reward”។

រង្វាន់ជំរុំលេខ១

 • 30 Eagle King Box
 • 3 Resources Box Key
 • 150 SP

រង្វាន់ជំរុំលេខ២:

 • 20 Eagle King Box
 • 2 Resources Box Key
 • 100 SP

រង្វាន់ជំរុំលេខ៣:

 • 10 Eagle King Box
 • 1 Resources Box Key
 • 50 SP

រង្វាន់ពិសេស៖

 • ពេលជំរុំអ្នកទទួលបានលេខ១ចំនួន ៨ ដង អ្នកអាចទទួលបាន Mount មួយរយៈពេល 7 ថ្ងៃ។
 • ដើម្បីយករង្វាន់ពិសេសបានអ្នកត្រូវទៅជួប”Champion Envoy” ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង BianJing (176/175) រួចរើសយក”Special Reward”

V.ការដណ្តើមយក Battle Material

 • កញ្ចប់ហៅថា “Battle material” នឹងកើតឡើងជារៀងរាល់ 15 នាទីម្តង។ ស្ថិតនៅរយៈពេលត្រឹមតែ 10 នាទីប៉ុណ្ណោះ។ ប្រើ “Resources Box Key” ដើម្បីបើកកញ្ចប់នេះ។
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 50 នាទីក្នុងការរើសយក “Battle material” ម្តង។
 •  តួអង្គនីមួយៗអាចបើកបានត្រឹមតែ 6ដង ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
 • នៅពេលបើក អ្នកនឹងទទួលបាន ZengYuan Token និង Laifu Treasure (Moon)*1

 •  អ្នកអាចយក ZengYuan Token ដើម្បីប្តូរវត្ថុផ្សេងៗពី General នៃជំរុំទាំងបី។

VI. Killing Task Mission(បេសកកម្មតាមសម្លាប់ Small Boss)

 • នៅពេលដែលអ្នក Party ជាមួយ Player ដទៃ ហើយសម្លាប់ Small Boss ដូច្នោះ អ្នក Party ទាំងអស់និងទទួលបាន Soldier Armor*1

 

 •  អ្នកក៏អាចបង្កើត Party ម្នាក់ឯងក៏បានដែល។
 • អ្នកអាចយក  Soldier Armor ទៅផ្លាស់ប្តូរយក Item ឬ Buff ជាច្រើនជាមួយ  NPC Champion Envoy។

VII.បេសកកម្មវាយប្រហារមេទ័ព

 • ក្នុងកំឡុងនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងនៅក្នុងផែនទីនេះ អ្នកអាចវាយប្រហារតួអង្គដទៃដើម្បីទទួលបានក្បាលនៃឋានៈនៃអ្នកស្លាប់នោះ។

      ឧទាហរណ៍៖ បើអ្នកសម្លាប់អ្នកដែលមានឋានៈ General អ្នកនឹងបានក្បាល General មួយ។

 •  ចំណាំ៖ បើអ្នកដែលគ្មានឋានៈ អ្នកនោះពុំមានក្បាលទេ។​ ប្រសិនបើឃ្លាំងអ្នកពេញ នោះអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានរង្វាន់ទៀតទេ។
 •  ចំណាំ៖ តួអង្គនីមួយៗអាចធ្លាក់ក្បាលតែមួយដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជុំ។ ទោះជាត្រូវសម្លាប់លើកក្រោយ នឹងពុំមានធ្លាក់ក្បាលទេ។
 • ចំណាំ៖ ក្នុងមួយជុំ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរបានតែម្តង។

 រង្វាន់ដែលអាចទទួលបាន៖

ឈ្មោះ ItemMerit BadgeLarge Merit BadgeGlory Merit Badge
Commander Head1005001000
Vanguard Head20010002000
General Head50020004000
Marshal Head100030006000

អ្នកអាចយកក្បាលដែលអ្នករកបានទាំងនោះទៅផ្លាស់ប្តូរពិន្ទុ Merit

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។


អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី24 ខែមីនាឆ្នាំ2023