1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈ  ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

Xiao Bai នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Xiao Bai  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ ​Xiao Bai ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Xiao Bai រួចហើយនិងមានធ្លាក់ XiaoBai Box ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក XiaoBai Box  នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក XiaoBai Box  ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក XiaoBai Box  ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក XiaoBai Box  បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើស200ប្រអប់ តួអង្គទាំងអស់មិនទទួលបាន​ EXPទេ តែItemផ្សេងៗនៅទទួលបានធម្មតា)
  • XiaoBai Box  និងបាត់ទៅវិញក្រោយ ៥នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Xiao Bai ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង XiaoBai Box*10 ។

III. ការរើស XiaoBai Box ដែលធ្លាក់ពី Xiao Bai ដោយប្រើ XiaoBai Key

  • អ្នកអាចរើសយក XiaoBai Box  ដោយប្រើ​ XiaoBai Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក ​XiaoBai Box  អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​ XiaoBai Gift *1  XiaoBai Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Three Dragon Soul_Ma   
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Fantasy Star Ticket                   30
14Immortal Pill    30
15Reset Pill   30
16Reroll Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag               
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                            30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start   
 
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ XiaoBai Gift

  • អ្នកអាចយក XiaoBai Gift ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1White lotus(30 Days)  XiaoBai Gift  500
2Change Escort Token X 20XiaoBai Gift60
3Dra.Board[H.Lv2] XiaoBai Gift60
4Pnx.Board[C.Lv2]    XiaoBai Gift60
5Tgr.Board[B.Lv2]   XiaoBai Gift60
6Flw.Board[J.Lv2]   XiaoBai Gift60
7Limbo Collection pieces   XiaoBai Gift80
8Door division collection pieces   XiaoBai Gift80
9Laifu treasure(Moon) X 20   XiaoBai Gift80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   XiaoBai Gift350
11Original Aura Rock Lv.7   XiaoBai Gift250
12Brilliant Start   XiaoBai Gift2000
13Glory Start       XiaoBai Gift2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ XiaoBai Box ដោយប្រើ XiaoBai Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក XiaoBai Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  XiaoBai Gift *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី24 ខែកុម្ភៈ  ឆ្នាំ2023