. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 31 ខែ​​មករា  ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

Nian Beast នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Nian Beast  នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ ​Nian Beast ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ Nian Beast រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Nian Beast Box ចំនួន200 ។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Nian Beast Box   នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Nian Beast Box  ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Nian Beast Box  ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Nian Beast Box  បានតែ​200 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើស200ប្រអប់ តួអង្គទាំងអស់មិនទទួលបាន​ EXPទេ តែItemផ្សេងៗនៅទទួលបានធម្មតា)
  • Nian Beast Box  និងបាត់ទៅវិញក្រោយ ៥នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Nian Beast ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង New Year Box*10 ។

III. ការរើស Nian Beast Box ដែលធ្លាក់ពី Nian Beast ដោយប្រើNew Year Key

អ្នកអាចរើសយក Nian Beast Box  ដោយប្រើ​ New Year Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក ​Nian Beast Box  អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​ New Year Gift *1  New Year Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Five Phoenix Soul_Br  
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Fantasy Star Ticket                   30
14Immortal Pill    30
15Reset Pill   30
16Reroll Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag             
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                            30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start  
15Glory Start    
16Merit Card   30

ការផ្លាស់ប្តូររង្វាន់ New Year Gift

  • អ្នកអាចយក New Year Gift ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Silver Snow Auspicious Crane(30 Days)  New Year Gift  500
2Change Escort Token X 20New Year Gift60
3Dra.Board[H.Lv2] New Year Gift60
4Pnx.Board[C.Lv2]    New Year Gift60
5Tgr.Board[B.Lv2]   New Year Gift60
6Flw.Board[J.Lv2]   New Year Gift60
7Limbo Collection pieces   New Year Gift80
8Door division collection pieces   New Year Gift80
9Laifu treasure(Moon) X 20   New Year Gift80
10Laifu treasure (Sunny) X 20   New Year Gift350
11Original Aura Rock Lv.7   New Year Gift250
12Brilliant Start   New Year Gift2000
13Glory Start       New Year Gift2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ New Year Box ដោយប្រើ New Year Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក New Year Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  New Year Gift *1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី27 ខែមករា ឆ្នាំ2023