1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 31 ខែ​​មករា  ឆ្នំា 2023 រហូតដល់ថ្ងៃទី27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 ម៉ោង 23:59

2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  • ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP5” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street។
  • តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  • តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  • អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP5” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែរ។

ចំនួនដងនៃការបើកExperienceOverlord TokenReward Item
12000000500Sao Yang Seven Star(30Days)
22000000500Double Card*100
32000000500Double Card*100
42000000500Double Card*100
52000000500Double Card*100
62000000500Double Card*100
72000000500Double Card*100
82000000500Double Card*100
92000000500Double Card*100
102000000500Double Card*100
115000000500Double Card*100
125000000500Double Card*100
135000000500Double Card*100
145000000500Double Card*100
155000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)
165000000500Double Card*100
175000000500Double Card*100
185000000500Double Card*100
195000000500Double Card*100
205000000500Double Card*100
218000000500Double Card*100
228000000500Double Card*100
238000000500Double Card*100
248000000500Double Card*100
258000000500Double Card*100
268000000500Double Card*100
278000000500Double Card*100
288000000500Double Card*100
298000000500Double Card*100
30  8000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី27 ខែមករា ឆ្នាំ2023