1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

  • ក្នុងអំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកអាចទទួលបាន Amethyst ជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈ Daily Activity mission ឬព្រឹត្តិការណ៍ចម្បាំងស្តេចខ្លាឃ្មុំស។
  • អ្នកអាចយក Amethyst ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Prize Officer (185/172) ដែលស្ថិតនៅក្រុង Bianjing។

ល.រ  រង្វាន់ចំនួនរង្វាន់ត្រូវការកាលបរិច្ឆេទ
1Cute panda 199 Amethysts30ថ្ងៃ
2Red lotus 1199 Amethysts30ថ្ងៃ
3Ornaments gift  3399 Amethysts30ថ្ងៃ
4Promise Order 1999 Amethysts30ថ្ងៃ

*បញ្ជាក់: រាល់រង្វាន់ទាំងអស់មានរយៈពេលកំណត់ប្រើប្រាស់ 30ថ្ងៃ

*បញ្ជាក់:សម្រាប់រង្វាន់ទាំងនេះសុទ្ធតែមានកំណត់ក្នុងការបើកទាំងអស់ នៅពេលដែលរង្វាន់ត្រូវបានប្ដូរយកអស់នោះនឹងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានទៀតទេ

Amethyst ទទួលបានពី Daily Activity mission:

Activity PointsAmethyst
101
202
303
404
505
707
909

បញ្ជាក់: ព្រឹត្តិការណ៍នេះមាននៅក្នុងនគរ​សន្តិភាព​​ប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022