1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នំា2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី19 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2022 ម៉ោង23:59

Tarepanda នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

Tarepanda នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Tarepanda។​​

 • នៅពេលដែលប្រហារ Tarepanda រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Mushroom ចំនួន200
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Mushroom នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Mushroom ទាំងនេះ
 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Mushroom ម្តង
 • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Mushroom បានតែ​200ប្រអប់​ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើស200ប្រអប់ តួអង្គទាំងអស់មិនទទួលបាន​ EXPទេ តែItemផ្សេងៗនៅទទួលបានធម្មតា)
 • Mushroom និងបាត់ទៅវិញក្រោយ នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ Tarepanda ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង Tarepanda Box*10 ។

III. ការរើស Mushroom ដែលធ្លាក់ពី Tarepanda ដោយប្រើ Tarepanda Key

 • អ្នកអាចរើសយក Mushroom ដោយប្រើ​ Tarepanda Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street
 • ​នៅពេលបើក Mushroom អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​ Tarepanda Voucher *1  Tarepanda Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Three Dragon Soul_K                              
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Shen Nong Pill                   30
14White Horse Pill     30
15Reset Pill 30
16Reroll Pill                30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 
2Gold Bag              
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                        30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start   
15Glory Start    
16Amethyst                

ការផ្លាស់ប្តូររង្វា Tarepanda Voucher

 • អ្នកអាចយក Tarepanda Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Pure dawn(30 Days) Tarepanda Voucher 500
2Dra.Board[H.Lv2] Tarepanda Voucher60
3Pnx.Board[C.Lv2]    Tarepanda Voucher60
4Tgr.Board[B.Lv2]   Tarepanda Voucher60
5Flw.Board[J.Lv2]   Tarepanda Voucher60
6Limbo Collection pieces   Tarepanda Voucher80
7Door division collection pieces   Tarepanda Voucher80
8Laifu treasure(Moon) X 20   Tarepanda Voucher80
9Laifu treasure (Sunny) X 20   Tarepanda Voucher350
10Original Aura Rock Lv.7   Tarepanda Voucher250
11Brilliant Start   Tarepanda Voucher2000
12Glory Start       Tarepanda Voucher2000
 • ក្នុងការបើកប្រអប់ Tarepanda Box ដោយប្រើ Tarepanda Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​
 • នៅពេលបើក Tarepanda Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  Tarepanda Voucher*1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី11 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2022