1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 11ខែតុលា  ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59 

White Tiger King នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  23:59

2.-ដំណើរការ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍

លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសបាន 

White Tiger King នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នីមួយៗមាន ដូចជា ៖

Shaolin………………………………….[200/217]

Wudang…………………………………[197/211]

Beggar Sect…………………………….[190/207]

Tang Clan……………………………….[201/190]

Yang Family……………………………[215/212]

Five Poison Sect………………………[214/204]

Dragon Gate Town…………………..[223/201]

West of Quanzhou(Ming)…………[192/186]

Chui Yan………………………………..[173/185]

Emei……………………………………..[228/199] 

អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ White Tiger King ។​​

  • នៅពេលដែលប្រហារ White Tiger King រួចហើយនិងមានធ្លាក់ Tiger King Treasure Box ចំនួន200
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Tiger King Treasure Box នោះដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ផ្សេងៗ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមាន Level យ៉ាងតិច 60 និងបានចូលបក្សរួច​ ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចេញពី​ PK ធម្មតា​ ទើបអាចរើសយក Tiger King Treasure Box ទាំងនេះ
  • តួអង្គនីមួយៗត្រូវរង់ចាំរយះពេល 15 វិនាទីក្នុងការរើសយក Tiger King Treasure Box ម្តង
  • តួអង្គនីមួយៗអាចរើសយក Moon rabbit’s Chest បានតែ​200ប្រអប់​ ក្នុងមួយថ្ងៃ(លើស200ប្រអប់ តួអង្គទាំងអស់មិនទទួលបាន​ EXPទេ តែItemផ្សេងៗនៅទទួលបានធម្មតា)
  •  Tiger King Treasure Box និងបាត់ទៅវិញក្រោយ ៥នាទី

បញ្ជាក់៖ ចំពោះតួអង្គណា ដែលជាអ្នកសម្លាប់ White Tiger King ចុងក្រោយនឹងទទួលរង្វាន់ភ្លាមៗ គឺ Exp: Level*Level*100 (ឧទាហរណ៍: Lv.80 នឹងទទួលបាន 80*80*100=640,000 EXP) ព្រមទាំង King Tiger Box*10 ។

III. ការរើស Tiger King Treasure Box ដែលធ្លាក់ពី White Tiger King ដោយប្រើ King Tiger Key

  • អ្នកអាចរើសយក Tiger King Treasure Box ដោយប្រើ​ King Tiger Key *1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street
  • ​នៅពេលបើក Tiger King Treasure Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 300000 Exp ,​ King Tiger Voucher *1  King Tiger Box *1 និងរង្វាន់មួយក្នុង ចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម:
ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
12 Gold 
22 Reputation 
32 School Contribution 
4100 Overload Token 
5Meteorite Shard    
6Meteoric Iron                 
7Five Phoenix Soul_R                               
8Exp Bag                         30
9Gold Bag                      30
10Gaia Bag                     30
11black jade Bag            30
12Flower Jade Bag         30
13Agilemove Book                   30
14Genuine Trainart     30
15Small Ginseng Fruit30
16Immortal Pill              30

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន ៥០ ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

ល.ររង្វាន់កាលបរិច្ឆេទ
11000 Overload Token 

2
Gold Bag               
3Door Division Collection Pieces            
4Limbo Collection Pieces                
5Flower Box[H.Lv2]              30
6Flower Box[C.Lv2]               30
7Flower Box[B.Lv2]                30
8Meteoric Soul            30
9Meteoric Rune                        30
10Shennong Secret              30
11God Artisan Secret30
12God Armor Secret (Lv.80)  30
13God Weapon Secret (Lv.80)30
14Brilliant Start   
15Glory Start    

ការផ្លាស់ប្តូររង្វា King Tiger Voucher

  • អ្នកអាចយក King Tiger Voucher ទាំងនេះទៅផ្លាស់ប្តូររយករង្វាន់ផ្សេងៗបានពី NPC Event Merchant(176/174) ដែលស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុង Bianjing
ល.រត្រូវការត្រូវការចំនួន
1Smoke Jade Sword(30 Days) King Tiger Voucher 500
2Dra.Board[H.Lv2] King Tiger Voucher60
3Pnx.Board[C.Lv2]    King Tiger Voucher60
4Tgr.Board[B.Lv2]   King Tiger Voucher60
5Flw.Board[J.Lv2]   King Tiger Voucher60
6Limbo Collection pieces   King Tiger Voucher80
7Door division collection pieces   King Tiger Voucher80
8Laifu treasure(Moon) X 20   King Tiger Voucher80
9Laifu treasure (Sunny) X 20   King Tiger Voucher350
10Original Aura Rock Lv.7   King Tiger Voucher250
11Brilliant Start   King Tiger Voucher2000
12Glory Start       King Tiger Voucher2000

ក្នុងការបើកប្រអប់ King Tiger Box ដោយប្រើ King Tiger Key*1 ​ដែលមានលក់នៅក្នុង Imperial Street ​នៅពេលបើក King Tiger Box អ្នកនឹងអាចទទួលបានភ្លាមៗដូចជា​ ​ ៖​​Experience : 5០០០០Exp , Overlord Token *50 ,​​  King Tiger Voucher*1

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី7 ខែតុលាឆ្នាំ2022