1. រយៈពេល ៖  ចាប់ពី ថ្ងៃទី 11ខែតុលា  ឆ្នំា 2022 រហូតដល់ថ្ងៃទី14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 ម៉ោង 23:59 

2.ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖

  •     ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញItem ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP2” ដែលមានតំលៃ 699JP នៅក្នុង Imperial Street
  •   តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។
  •   តួអង្គអ្នកត្រូវមានLevel ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។
  •   អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន30 ដង។ “VIP2” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។

បញ្ជាក់៖Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ ដែរ។

ចំនួនដងនៃការបើកExperienceOverlord TokenReward Item
12000000500Little Blue Donkey(30Days)
22000000500Double Card*100
32000000500Double Card*100
42000000500Double Card*100
52000000500Double Card*100
62000000500Double Card*100
72000000500Double Card*100
82000000500Double Card*100
92000000500Double Card*100
102000000500Double Card*100
115000000500Double Card*100
125000000500Double Card*100
135000000500Double Card*100
145000000500Double Card*100
155000000500Fantasy Sky Ticket(30Days)
165000000500Double Card*100
175000000500Double Card*100
185000000500Double Card*100
195000000500Double Card*100
205000000500Double Card*100
218000000500Double Card*100
228000000500Double Card*100
238000000500Double Card*100
248000000500Double Card*100
258000000500Double Card*100
268000000500Double Card*100
278000000500Double Card*100
288000000500Double Card*100
298000000500Double Card*100
308000000500Good Luck Bullion

*បញ្ជាក់៖ ព្រឹត្តិការណ៍គឺធ្វើឡើងនៅគ្រប់នគរទាំងអស់។

អត្ថបទចេញផ្សាយថ្ងៃទី7 ខែតុលាឆ្នាំ2022